AmaderShomoy.comhome


weivgcyi 1 KvwU 11 jvL UvKvi fviZxq cY Dvi


AvRnvi Bgvg weivgcyi, w`bvRcyi : w`bvRcyi weivgcyi I wnwj ivW NvovNvU ijgwU bvgK vb MZKvj enwZevi fvi 4Uvq Mvcb msev` cq UnjiZ wewRwe m`miv GKwU wcKAvc fvb AvUK Kivi ci Zjvwk Pvwjq 1 KvwU 11 jvL 19 nvRvi 8k UvKvi fviZxq wewfb gvjvgvj Dvi Kib| 40 wewRwei Awab weivgcyi wekl Kv bvqK mye`vi Avey nvwbdmn Zvi UnjiZ wewRwe m`miv GKwU wcKAvc fvb AvUK Ki Zjvwk Pvwjq fviZxq DbZgvbi kvwo, w_wcP, wj mvgMx cmvabx I wk Lv` Dvi Kib|


 
pag