AmaderShomoy.comhome


MYRvMiY gi AvnvqKi Ici evgvnvgjvq ivwe wkK`i wb`v


Avj-Avwgb nvmb AvKvk, ivwe : ivRkvnx mwwjZ mvswZK RvU I ivRkvnx MYRvMviY gi AvnvqK Wv. mq` kvwdKzj Avjgi Dci evgv nvgjvq Mfxi DM I vf cKvk KiQ ivRkvnx wekwe`vjq gywhyi PZbv I g~jeva wekvmx cMwZkxj wkK mgvRi wkKiv| MZKvj enwZevi wjwLZ GK weewZZ wkKiv Wv. kvwdKzj Avjgi cwZ evgv wbw Kivi Zxe wb`v vcb Ki GB NUbvi mv_ mswk mKjK wPwZ Ki AvBbvbyM eev MnYi Rb Rvi `vex Rvbvb|

weewZZ ^viKvix wkKiv njb, cևdmi Avb` Kzgvi mvnv, cևdmi Gm. Gg. Avey eKi, cևdmi gvqvg nvmb Lvb, cևdmi gv. Rvjvj Dwb, cևdmi mq` kvgmywb Avng`, cևdmi G. K. Gg. Avyj gwR`, cևdmi bRij Bmjvg, cևdmi gykwdK Avng`, cևdmi AvLZvi dviK, cևdmi mv`Kzj Aviwdb gvwZb, cևdmi BwjqvQ nvmb, cևdmi myjZvb-Dj-Bmjvg, cևdmi Avey eKi gv. BmgvBj, cևdmi gyx gybRyij nK, cևdmi `yjvj ivq, cևdmi Aveyj nvmvb, cևdmi bRij Bmjvg, cևdmi kvgmywb Bwjqvm, cևdmi Rvnvxi Avjg mvD` I W. GKvg Djvn| DjL, MZ eyaevi mܨv mvo 7 Uvi w`K Wv. mq` kvwdKzj Avjgi Dci evgv nvgjv Pvjvbv nq|


 
pag