AmaderShomoy.comhome


gyxM zjwkwKvi Szj jvk Dvi


bvw`g gvngy`, gyxM _K : gyxMi kxbMi DcRjvi cvjcvov KvRjnvwU Mvg AvR enwZevi GK zj wkwKvi Szj jvk Dvi KiQ cywjk| wbnZ zj wkwKvi bvg wg_xjv ` (25)| ejv mvo 11Uvi w`K wbnZi ^vgxi emZ-Nii fZi Mjvq duvm jvMvbv Aevq Zvi Szj jvk Dvi Ki cywjk| wZwb kxbMi DcRjvi lvjNi m`vivgcyi miKvwi cv_wgK we`vjqi mnKvix wkwKv| NUbvi ci _K ^vgx ivRxe `vm GjvKv Qo cvwjqQ| wbnZi evev w`jxc ` vbxq mvsevw`K`i KvQ `vwe Kib cvwievwiK Kjni Ri ai ^vgxi evwoi jvKRb kvmiva wKsev wbhvZb Pvwjq nZvi Ki NUbv wfb LvZ cevwnZ KiZ AvZnZvi cPviYv PvjvQ|

ejv mvo 12Uvq wbnZ zj wkwKvi jvk gqbvZ`i Rb gyxM Rbvij nvmcvZvji gM cvVvbv nqQ| wbnZi evev w`jxc ` nZvi AwfhvM Gb kxbMi _vbvq gvgjv `vqi Kieb ej RvwbqQb|


 
pag