AmaderShomoy.comhome


mybvgM ^vgxi nvZ x Lyb


gmygx eMg, mybvgM : Rjvi `wY mybvgM DcRjvq RvwKqv eMg (22) bvg GK Mnea~K Kzwcq nZv KiQ cvl ^vgx| G NUbvq AvnZ nqQ wbnZi eo evb midv eMg (25)| iZi AvnZ midvK wmjU Imgvbx gwWKj KjR nvmcvZvj fwZ Kiv nqQ| enwZevi fvi ivZ G NUbv NU| nZvnZiv DcRjvi wkgyjevK BDwbqbi AvKZvcvov Mvgi Zqe Avjxi gq| vbxq BDwc Pqvigvb Avyjvn wgqv welqwU wbwZ KiQb| m~ Rvbvq, cvwievwiK Kjni gvvwZwi wbhvZb mBZ bv ci MZ KqKw`b AvM wbnZ RvwKqv eMg evevi evwoZ eovZ Avmb| MZKvj eyaevi GK wbKUvZxqi evwoZ Zvi ^vgxi mv_ `Lv nq| Gmgq ZvK ^vgxi evwo hZ ejj RvwKqv AcviMZv cKvk Kib| GiB dj fvi ivZ Kzwcq nZv Kiv nq|


 
pag