AmaderShomoy.comhome


avgivBq weGbwc bZv Lyb wbnZi 3 evb I wcZv AvUK


jvKgvb nvmb, avgivB (XvKv) : avgivBq enwZevi `ycyi DcRjv hye`ji hyM mvaviY mv`K LvqvR DwbK Rwg msv weivai Ri ai Zvi evev I 3 mr evb wgj wcwUq I BU w`q __wjq Lyb KiQ| G NUbvq ZvivB D _vbv gvgjv w`Z Gj cywjk mr evb wjwc, weDwU, wkx I wcZv Kwjg Dwb g^viK AvUK Ki| cywjk wbnZi jvk Dvi KiQ|

cywjk I GjvKvevmx m Rvbv MQ, dzjZjv Mvgi Kwjg Dwb g^vii Qj avgivB DcRjv hye`ji hyM mvavib mv` LvqvR Dwb (37) Gi m Zvi mr evb mr evb wjwc, weDwU, I wkxi ga Rwg wbq weiva Pj AvmwQj| G m ai enwZevi `ycyii ce cwiKwZfve wcZv Kwjg Dwb g^vi I mr evbiv wgj LvqvR DwbK wcwUq I BU w`q kixii wewfb Ask __wjq w`j NUbvjB gviv hvq| weGbwc bZvi gZ wbwkPZ nIqvi ci mr 3 evb I wcZv Kwjg Dwb wbnZ LvqvR Dwb I Zvi fvB Rvnvxii bvg gvgjvi Kivi Rb avgivB _vbvq Avm| ci Zv`i K_vevZv inmRbK gb nj _vbvi eiwkK cywjk Zv`i 4 RbKB AvUK Ki|

G evcvi avgivB _vbvi Awdmvi BbPvR (Iwm) Avyi iwk` mr evb I wcZv Kwjg DwbK AvUKi K_v ^xKvi Ki Rvbvb, AvUKZ`i wRvmvev` Ges Zv`i wei _vbvq gvgjvi c֯wZ PjQ ej Rvbvb|


 
pag