mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

my nQb bvRbxb


W wicvU : Qv cix P`gyLxi gZyi AvNvZ mBZ bv ci cuvP Zjv _K jvwdq cowQjb gv bvRbxb Z^x| mvgevi ivZ `xN `o Nvi Acvikb kl eZgvb ZvK XvKv gwWKj KjRi wbweo cwiPhv K` wPwKrmv `qv nQ| gwWKj m~ Rvbvq, axi axi my nq DVQb wZwb| Avkv Kiv hvQ AwZ`Z ZvK evmvq nvi Kiv me ne| m~ Rvbvq, ҉`wbK RbKi wmwbqi wicvUvi bvRbxb Z^xi Aev GLb AbKUvB Avkvgy| bvRbxbK my KiZ 12 Rbi GKwU gwWKj wUg KvR KiQ| mvjvBb Ges PZbv bvkK Ilya w`q wbweo cwiPhvq wPwKrmv PjQ| GLb wKQyUv my `LvjI gvS gvSB bvRbxbi `biZ PvL `ywU LyuR wdiQ Qv cixK|

 

bvRbxbi ^vgx iwKeyj Bmjvg gyKyjmn Zvi AvZxq ^Rbiv mvewbKfve Zvi cvk AvQb| AvZxqiv Rvbvb, my njI bvRbxbi PvL w`q Mwoq ciQ cvwb| Pviw`K hb P`gyLxi k~YZv| Amy xi cvk eyK cv_i Pc kvbv w`Qb iwKeyj| wbDiv wekl Wv. dRjyj nK Z_gZ,bvRbxbi nvZi KbyB I eyKi euv cvki GKwU nvo fO MQ| Zvi KvgiiI GKwU nvo dUQ| co wMq gi`i AvNvZ jMQ ej aviYv Kiv nQ| wZwb cv bvovZ cviQb bv| Ze gv_vq Kvb AvNvZ jvMwb|"

 

MvRx wUwfi cavb cwZe`K iwKeyj Bmjvg gyKyj I `wbK RbKi wmwbqi wicvUvi bvRbxb Z^xi Kbv P`gyLxi eqm wQjv 5 eQi 3 gvm| wjfvi wmivwmm Avv wkwU mvgevi XvKv wk nvmcvZvj gviv hvq| 

vbxq mgq : 0919 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0856.htm

 

AmaderShomoy.Com