mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

w`bi ejvq ivRavbxZ UvK PjvPj wekl`i Avcw


gvngy` mvw`K: mvnvZ w`bi ejvq ivRavbxZ UvK cևeki AbygwZ `qv nj hvbRU I moK `yNUbv evoe Ges GZ bMi Rxeb wecbK ne ej AvksKv KiQb wekliv| ^iv gYvjq mvnvZ w`bi ejvq ivRavbxZ UvK cևeki AbygwZ `qvi K_v fveQ| 

WBjx vi GgwbZB wec~j msLK Mvwoi KviY ivRavbxZ fqven hvbRUi mw nq| Gi Ici kZ kZ UvK cևek Kij Aev AviI kvPbxq ne| cwienb bZv`i Pvci gyL ^ivgx gwnDwb Lvb AvjgMxi eyaevi ejQb, Zviv mvnvZ ivRavbxZ UvK PjvPji Ici wblavv Zzj bqvi wmvZ wbqQb| Rbvij Gikv`i kvmbvgji kl w`K ivRavbxZ hvbRU I moK `yNUbv KgvZ UvK PjvPji Ici wblavv Avivc Kiv nq| wewa wbla Abyhvqx GLb mKvj 6Uv _K ivZ 10Uv chZ ivRavbxZ UvK PjvPj KiZ cvi bv| iZ mKvj 6Uv _K mKvj 10Uv Ges weKj 3Uv _K mܨv 7Uv chZ wblavv wQj| wewfb mgqB Gi cwieZb nqQ ej cwienb bZviv Rvbvb|

 evsjv`k moK cwienb KZci Z_ Abyhvqx `k 96 nvRvi 348wU ZvwjKvf UvK iqQ| Gi ga 35 nvRvi UvK XvKvq ZvwjKvf| AbK UvKB cY wbq ivRavbxZ cևek Ki| evsjv`k UvK I KvfvW fvb PvjK BDwbqbi mfvcwZ gvqyb Kwei UvKi Ici wblavv cZvnvii cwiKbvK mg_b Ki ejb, Zviv UvKi Ici wblavv cZvnvi PvQb| KviY ivZi ejvq UvKi Ici jyUcvU I wQbZvB ekx nq| wekliv Gi weivwaZv Ki ejQb, mvnvZ ejZ I kwbeviK aivUvB fzj| KviY AbK wkv cwZvb I emiKvix Kvvbx ay evi QzwU fvM Ki| evsjv`k cևKkj I KvwiMwi wekwe`vjqi (eyqU) `yNUbv MelYv BwUwDUi mveK cwiPvjK kvgmyj nK ejb, ivRavbxZ gvU GjvKvi 8 kZvsk moK Ges gv 2 `kwgK 5 kZvsk moK me aiYi hvbevnb PjvPj KiZ cvi| wK AvZRvwZK gvb Abyhvqx bMixi 25 kZvsk moK _vKvi K_v Ges mLvb me aiYi hvbevnb PjvPj Kie| wZwb ejb, GB 2 `kwgK 5 kZvsk moK UvK cևek Kij ivRavbxZ hvbRU fqven AvKvi aviY Kie| 

ivRavbxZ moK myweav bv evwoq UvK cևeki AbygwZ `qv mwVK ne bv| Zvi gZ UvK _vwgq gvj IVvbv bvgvbvi mgq ivZvq ^vfvweK PjvPj e nq hve| NbemwZc~Y bMixZ UvKi gZ eo AvKvii Mvwo PjvPji AbygwZ `qv nj ^vfvweK PjvPj evnZ ne| `yNUbv MelYv BwUwUDUi GK wicvU ejv nqQ, 1998 mvj _K 2010 mvj chZ hZ moK `yNbv NUQ Zvi ga 45 `kwgK 1 kZvskB NUQ UvKi gZ fvwi hvbevnbi KviY|

 vbxq mgq : 0036 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0876.htm

 

AmaderShomoy.Com