mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

miKvwi KgPvwi`i wbqY Kiv Bwmi c me bq (wfwWI)


W wicvU : BjKkb IqvwKs M֓c AvqvwRZ MvjUwej eviv ejQb, eZgvb msm` envj iL wbevPb nj gYvjqi `vwqZ Bwmi KvQ nvi KiZ ne| wK mwU AmvsweavwbK| ivRbwZK miKvii Aaxb wbevPb nj miKvwi KgPvwi`i wbqY Kiv Bwmi c me bq ejI gZ w`qQb Zviv| AvR mKvj ivRavbxi wmiWvc wgjbvqZb wbevPb Kwgkbi MYcwZwbwaZ Av`k (AviwcI) mskvab 2013 welq G MvjUwej eVK ee ivLb ZˡveavqK miKvii mveK Dc`v W. AvKei Avjx Lvb, Gg. nvwdR Dwb Lvb, ivRbxwZwe` Avmg Ave`yi ie, `y`Ki mveK Pqvigvb Mvjvg ingvb, Rvwbcc Gi Pqvigvb AavcK bvRgyj Avnmvb Kwjgyjvn cgyL, mykvmbi Rb bvMwiKi (myRb) mv`K ew`Dj Avjg gRyg`vi| W. AvKei Avjx Lvb ejb, Gi AvMI eevi AviwcI mskvab nqQ| wK Zv KZUyKy djcm~ nqQ G wellwU AvM AvjvPbv Kiv `iKvi|

 AviwcI mskvabi Pq iZc~Y nQ wbevPb hvM evw`i AskMnY wbwZ Kiv| eZgvb msm` envj iL wbevPb nj gYvjqi `vwqZ Bwmi KvQ nvi KiZ ne hv AmvsweavwbK| wbevPb Kvjv UvKvi Ljv e KiZ ne|

 wbevPb cieZx  mgq KviPywc aiv coj Awfhy cv_xi wei eev bqvi gZv wbevPb KwgkbK w`Z ne| RvjfvU wbqY weki DbZ `ki gZ wWwRUvj WvUveR Pvjyi civgk `b wZwb| wbevPb mswk KgKZv`i wbqvM mvP KwgwU MVbi ZvwM`I `b wZwb| miKvi wbevPb KwgkbK kwkvjx Kivi K_v ejjI eve Kvb D`M MnY Kiwb ej wZwb gb Kib| nvwdR Dwb Lvb ejb, AviwcI-Z hme AmsMwZ AvQ Zv wbimb wbevPb KwgkbK Pvc cևqvM KiZ ne| c~ei wbevPbjvZ wbevPb Kwgkb MwVZ nqQ ZˡvaqK miKvii mgq| wK eZgvb wbevPb Kwgkbi MVb ivRbwZK miKvii mgq nIqvq Gi MnYhvMZv wbqI ck _K hvq| 

Kvb ivRbwZK miKvii Aaxb wbevPb nj miKvwi KgPvwi`i wbqY Kiv Bwmi c me bq ejI ge Kib wZwb| RGmwWi mfvcwZ Avmg Ave`yi ie ejb, wbevPb ne wK bv Zv wbwZ nZ ne AvM| Ab_vq Gme wbq AvjvPbv Ki Kvb jvf bB| gvbeRwgb

 

vbxq mgq : 0256 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0892.htm

 

AmaderShomoy.Com