mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

bKve civ wPwKrmKi mev Pvb bv wewUk ^v cwZgx


W wicvU : bKve civ wPwKrmK ev mweKvi KvQ _K mev wbZ Pvb bv hyivRi ^v cwZgx Rvg nvU| hyivRi nvmcvZvj bKveavix Kgx`i bKve civi bxwZgvjv-msv GKwU chvjvPbvi Dvab KiZ wMq wZwb G ge Kib| AvR evi WBwj gBji Lei G K_v Rvbvbv nq|

 

wPwKrmvmev bIqvi mgq wPwKrmK ev mweKvi gyLgj `Lvi AwaKvi ivMx`i AvQG wbq `kwUZ AvjvPbv PjQ| welqwU mg_b Ki wbRi Aevb Zyj ai ^v cwZgx ejb, AekB| Avwg wbR hw` ivMx nZvg, Avwg AekB RvbZ PvBZvg Kvb wPwKrmK ev mweKv AvgvK wPwKrmvmev w`Qb| Avwg gb Kwi, Kviv Zuv`i `Lfvj KiQb, GUv Rvbvi AwaKvi ivMx`i AvQ|

 

Zvnj Kx bKveavix wPwKrmKi KvQ AwffveKiv wPwKrmvi Abyiva Rvbveb bv? Ggb cևki Reve ^v cwZgx nvU ejb, Zuviv Abyiva bv RvbvZ cvib Ges G evcvi Zuv`i cwZ Zuvi mg_b AvQ| Gi m wZwb hvM Kijb, GwU ivRbwZK bq; ckvMZ welq|

 

cmZ, `ki AZ 17wU nvmcvZvj wPwKrmvKgx`i bKve cwiavb wbwl Kiv nqQ|

 

bKve-msv bxwZgvgjvi evcvi ^vgx Wv. Wvwbqj cvii fvl, Kg mg bZvwˡK ewPZ wbq Avwg MweZ| h_vh_ agxq I mvswZK ^vaxbZvI Avwg mg_b Kwi| Ze fvjv ^vmev `Iqvi Rb KvhKi fvewewbgq LyeB iZc~Y welq| ^vmev c`vbKvixi Pnviv `LZ bv cviv ivMx I Zvi cwievii m fvewewbgqi evav nZ cvi|

 

wPwKrmK I mweKv`i m ivMxi KvhKi hvMvhvM vcbi RbB wZwb bxwZgvjv KiZ ejwQjb ej Rvbvjb|

 

wewUk ^ivgx Zimv g ejb, bvix wbRi cvkvKi evcvi wmv wbZ mg| Ze wekl wKQy cwiwwZZ bKve wbwl Kiv DwPZ ej wZwb gb Kib| cAv 

vbxq mgq : 01526 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0901.htm

 

AmaderShomoy.Com