mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

myy wbevPbi Pvj Avgiv wbjvg: kvnbIqvR


W wicvU : `yB cavb RvUi ciiweivax Aevb AvMvgx wbevPb wbq Zwi nqQ GK aibi AwbqZv| miKvi msweavb mskvab Ki `jxq miKvii Aaxb wbevPbi eev KijI weivax RvU m wbevPb bv hvIqvi NvlYv w`qQ| hw`I miKvi`j ejQ, kl ch weGbwc-RvgvqvZ RvU wbevPb Avme| Avi `jxq miKvii Aaxb wbevPb nj mevi Rb mgvb myhvM ivLv wbevPb Kwgkbi Rb ne GK weivU Pvj| G welq Kwgkbi fvebv RvwbqQb wbevPb Kwgkbvi gv. kvnbIqvR| mvvrKviwU wbqQb wejwKQ Bivbx|

 

 

*********: msweavb `jxq miKvii AaxbB wbevPbi K_v ejv AvQ| hw` kl ch ZvB nq, Ze GB wbevPb wbicZv wbq i _KB ck DVe| Kwgkbi Rb Zv GK eo Pvj ne| GB Pvj gvKvejvi gZv wK Kwgkbi AvQ?

 

kvnbIqvR: msweavbB ejv AvQ Kxfve wbevPb KiZ ne| msweavb Abyhvqx wbevPb Kij wbevPb myy I wbic ne Ges GUv GKUv Pvj| Avgiv GUv wbqwQ|

 

*********: `jxq miKvii Aaxb wbevPb nj myy fvU Kivi Rb Kwgkbi Kx Kx gZv _vKv DwPZ? Avi Avcbv`i KZUyKy AvQ?

 

kvnbIqvR: wbevPbKvjxb mgq h gZvjv AvQ mjv myyfve cwZcvjb KiZ cvij Avjv`v Kvbv gZvi `iKvi bB|

 

*********: fviZi wbevPb Kwgkb GK kwkvjx Kwgkbi D`vinY wnmeB `Lv nq| mLvb cavb ivRbwZK `ji bZv`iKI Kwgkb WK wbq mveavb Ki `qvi gZv NUbv NUQ| evsjv`k Avcbv`i c GUv Kiv wK me?

 

kvnbIqvR: Avgv`i `ki ivRbwZK `jjvi bZe` AZ mZK Ges `vwqZkxj, Zv`i K Avjv`vfve WK mZK Kivi Kvb cևqvRb ne ej Avgiv gb Kwi bv|

 

*********: wbevPb me `ji Rb mgvb myhvM ivLZ Kwgkb Kx Kx D`vM wbQ?

 

kvnbIqvR: wbevPb me`jKB mgvb myweav `qvi Rb mgvb myhvM wVK Kiv AvQ| KvDKB wekl myweav `qv ne bv| Avgiv m Abyhvqx hv Kiv `iKvi Zv KiwQ|

 

*********: weivax`j ejQ GB Kwgkbi cwZ Zv`i Avv bB| GUv Kb nQ Avi fyj evSveywS _vKj Zv `~i KiZ Kwgkbi Zid _K Kx D`vM bqv ne?

 

kvnbIqvR: Avgiv Avgv`i KvR w`qB Avv Zwi Kie| Avgiv Avkv KiwQ mevB Avgv`i cwZ Avvkxj ne| BZvga Avgv`i c~eeZx KvRi viv eywSq w`qwQ h Avgiv wbicfve KvR KiZ cvwi| GZ KB Avvnxb nvK Zv Avgiv Avkv Kwi bv|

 

*********: me `j hvZ wbevPb Ask bq m Rb Kwgkbi wekl wKQy Kivi AvQ wK?

 

kvnbIqvR: me `jK AskMnY Kivi Rb Avgiv Avn&evb Rvbve Ges mevBK mgvb myhvM `e|

 

*********: RvZxq wbevPb mbvevwnbx gvZvqbi `vwe RvbvQ weivax `j| Avcbviv GLb ch Gi c bv| KviY Kx?

 

kvnbIqvR: RvZxq wbevPbi mgq `iKvi coj Avgiv mbvevwnbxi mnhvwMZv AekB be| GZ Agv`i Kvb wav bB| Ze AvMfvM mbv gvZvqbi Kvbv `iKvi bB|

 

*********: MZ cuvP wmwU Kicvikb wbevPb cPvi agK eenvi Ki cwZcK Nvqj Kivi AwfhvM DVQ| wK `vqx`i wei Kvbv eevB bqwb Kwgkb| eis e_Zv ^xKvi Ki ejv nqQ, Avcbviv wKQy mxgveZvi K_v ejQb| mxgveZvjv Kx wQj?

 

kvnbIqvR: agK wewfb wmwU Kcvikb wbevPb eenvi Ki cPvii h AwfhvM DVQ, GUv mivmwi Avgv`i KvQ Kvb AvwfhvM Avmwb| AwfhvM Avmj Avgiv AekB Gi wei eev be|

 

*********: AvMvgx RvZxq wbevPb cPvi ag eenvi VKvZ KvhKi wKQy Kivi gZv AvQ ej gb Kib wK?

 

kvnbIqvR: agK AvBbmsMZ fve wbevPbi cPviYvq eenvi Kivi Kvb myhvM bB| GUv msweavb bB| G welq Avgiv mevBK AvPiYwewa gb Pjvi Abyiva KiwQ| Ze KD bv gvbj Avgiv KVvi nev|

 

*********: RvgvqvZi wbe܇bi welq Kwgkb GLbI Kvbv wmv wbQ bv Kb?

 

kvnbIqvR: RvgvqvZi welq gnvgvb DP Av`vjZ Av`k nqQ| Av`vjZ eev wbqQ, Avgv`i Avjv`v Ki Kvb eev bIqvi `iKvi bB| gnvgvb DP Av`vjZi cwZ mvb `wLq fwelZ hv Kiv `iKvi Zv Kiev|

 

*********: eZgvb miKvii Avgj XvKv wmwU Kicvikb wbevPb nQ bv ejB gb nQ| Gi `vq Kvi?

 

kvnbIqvR: wmwU Kcvikb mxgvbv wbaviY wKQy Svgjv AvQ| mxgvbv wVK njB wbevPb Kiv ne| GB mxgvbv wbaviY Avgiv Kiev bv, GUv vbxq miKvi gYvjqi KvR|

 

*********: MYcwZwbwaZ Av`k AvBbi mskvabx KiZ wMq 91-B aviv wbq AKviY weZK Zwi nqQ| GB aviv cևqvMhvM bq ejQb Avcbviv| wK GwU evwZj Kivi `vwe Zv KD Rvbvqwb| Kb Avcbviv Zv KiZ wMqQb?

 

kvnbIqvR: 91-B aviv c~evevqB envj AvQ| G mK c~eB AvjvPbv Kiv nqQ| Kb GUv evwZj Kivi Rb eev bqv nqwQj, GiI evLv `qv nqQ|

 

*********: weGbGdi wbeb wbqI weZK nqQ| GUv Kb nqQ?

 

kvnbIqvR: weGbGdK Avgiv Avjv`v fve `LwQ bv| Ab ivRbwZK `j hfve wbe܇bi Pvi Rb Ave`b KiQb, Zv`i mevBKB mgvbfve `LwQ| AvBb mZfve hviv Kwgkbi kZjv c~iY KiZ cvie, ZvivB wbewZ nZ cvie| Kvb wekl `jK Avjv`vfve wPv Kivi Kvb myhvM bB| XvKvUvBgm24 

vbxq mgq : 01550 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0902.htm

 

AmaderShomoy.Com