mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

ndvRZ cybMVb eVK kwbevi


W wicvU :K`xq KwgwU cybMVbi Rb AvMvgx kwbevi Avjg-Ijvgv`i eVK WKQ ndvRZ Bmjvg| msMVbi K`xq bvqe Avwgi gywneyjvn eveybMixi PMvgi eveybMi gv`ivmvq mKvj mvo bqUvq G eVK AbywZ ne|msev`24

msMVb m~ Rvbv MQ, eVK eZgvb KwgwU _K weZwKZ KqKRb bZvK ev` `qvi wmv nZ cvi| GiBga Zv`i ZvwjKvI Zwi Kiv nqQ| GQvov K`xq Avwgi Avjvgv kwdi KvQI ek KqKRb bZvi wei mviv `k _K AwfhvM `qv nqQ| G welqjvK cvavb w`qB KwgwU cybMVb Kiv ne|

GiBga eVKi welqwU Rvwbq mviv `k 80 _K 85 Rb Avjg-IjvgvK wPwV cvVvbv nqQ|

KwgwU cybMVb QvovI eVK AviI AbKjv welq wbq AvjvPbv nIqvi K_v iqQ| Zvi ga DjLhvM nQ- RvZxq Ijvgv mgvek wbq AvjvPbv, cieZx Kgm~wP wbaviY I AvMvgx wbevPb msMVbi f~wgKv|

eVKi evcvi RvbZ PvBj ndvRZ Bmjvgxi K`xq mvwnZ mv`K gIjvbv Avkivd Avjx wbRvgcyix Zv ^xKvi Kib| wZwb evsjvgBjK ejb, GiBga kxl chvqi bZv`i wPwV cvVvbv nqQ| kwbevi PMvg G eVK AbywZ ne|

Ze eVKi GRv RvbvZ A^xKwZ Rvbvb wZwb|

Gw`K eVKi evcviwU msMVbi kxl chvqi K`xq bZviv Qvov KD Rvbb bv ejI Rvbv MQ|

vbxq mgq : 1734 Nv , 20 mޤ^  2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0911.htm

 

AmaderShomoy.Com