mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

hfve ivRbxwZZ GmwQjb ZviK ingvb


W wicvU : weGbwci hZv iKgi cvvi PvL coQ ZvZ h wZbRbi Qwe _vK Zuvi GKwU ZviK ingvbi| ek KqK eQi weiwZi ci mwZ ivRbwZK AY AveviI mvov djQb ZviK ingvb|XvKvUvBgm

 

evev knx` ivcwZ wRqvDi ingvbi cwZwZ evsjv`k RvZxqZvev`x `ji eov Rjv KwgwUi m`m wnme hvM`vb Ki ZviK ingvb Zvi ivRbwZK Rxebi m~Pbv Kib| AvbyvwbK fve msMVb hvM `qvi AvMB ZviK ivRbxwZZ AZ mwq wQjb|

1991 mvj RvZxq msm` wbevPbi AvMB ZviK ingvb Zuvi gvqi mnPi wnme mviv `ki wbevPbx cPviYvq Ask bb| 2001mvji wbevPbI ZviK gv eMg Lvj`v wRqvi cPviYv Kvhgi cvkvcvwk c_K cwiKbvq `kevwc wbevPbx cPvi Pvjvb| g~jZ 2001 mvji wbevPbx cPviYvq Zuvi AskMnYi gvag ivRbxwZi c_g mvwiZ ZviK ingvb mwq AvMgb NU|

2002 mvj ZviK ingvb `ji vqx KwgwUi wmv Abyhvqx weGbwci GKRb R hyM gnvmwPe wnme `vwqZcv nb| `ji DaZb chvq wbqvM jvfi ciciB ZviK ingvb `kevcx `ji gvV chvqi bZvKgx I mg_K`i mv_ evcK MYmshvM i Kib| g~j msMVbmn mnhvMx msMVbmg~ni D`vM DjLhvM msLK gZwewbqg mfvq Ask wbq ZviK ingvb Kgx mg_K`i Dχk ee ivLb Ges gvVchvqi bZviv ee I gZvgZ MnY Kib|

G mfvjvZ ZviK g~jZ `ji MVbZ, Dk I fwelr cwiKbv wbq bZvKgx`i mv_ `xN gZwewbgq Kib| wevwiZ gZwewbgqi welqeyi gvS AviI wQjv cwZvZv wRqvDi ingvbi Av`k evevqb `ji KiYxq I `ki mvgwMK Dbqb-AMMwZ wbwZKiY miKvwi `j wnme weGbwci KiYxq cm  AvjvPbv| cieZxZ `Lv hvq h GB RbmshvM Kvhgi dj `ji bZvKgx`i ZiY AskwUi gbvej Amvgvb ew cvq| wekl Ki ZviK ingvbi aygv cwZvZv I cavbgxi mvbi cwiwPwZ _K ewiq `ji GKRb ` msMVK I mwq bZv wnme cwiwPwZ jvf Kib|

 

2002 mvj 35 eQi eqmx ZviK ingvbK `ji mevP chvqi GKRb bZv wnme `vwqZ `qvi dj Kvb Kvb ivRbwZK weklK Ges msm`i ZrKvjxb weivax `j evsjv`k AvIqvgx jxMi bZviv GB wmvK ^RbcxwZ ej wPwZ Ki GB wmvi wb`v Kib|

 

Pvi`jxq RvU miKvii Avgj AvIqvgx jxM bZviv Ges wKQy msev`c bvbv mgq ZviKi wei gZvi Aceenvimn `ybxwZi AwfhvM Avb| wekl Ki weGbwc Pqvicvimb eMg Lvj`v wRqvmn ZviK ingvbi Kvhvjq ivRavbxi ebvbx nvIqv febK K` Ki wewfb AwfhvM Avbv nq ZviKi wei|

 

mvovRvMvbv Iqe mvBU DBwKwj evsjv`k gvwKb iv`~Zi Mvcb ZvievZv duvm Ki| GZ ZviK ingvbi MnxZ wewfb bxwZi KVvi mgvjvPbv Kiv nq|

 

ivRbwZK `jjvi Amwny gbvfvei KviY 2007 mvj `ki ivRbxwZZ `yhvM nvZQvwb `Lv hvq| cwiewZ cwiwwZZ evsjv`k evsKi mveK MfYi dLixb Avng`K cavb Dc`v Ki ZˡveavqK miKvi MVb Kiv nq| IB mgq mbv cavbi `vwqZ wQjb gCb D Avng` (eZgvb Aemicv)| 12 Rvbyqvwi mbv mgw_Z ZˡveavqK miKvii gwcwil` MwVZ nIqvi ci ivRbxwZwe` I eemvqx`i wei `ybxwZi AwfhvM cPyi gvgjv `vqi Kiv nq|

 

7 gvP GKwU `ybxwZ gvgjvi Avmvwg wnme ZviK ingvbK Zvi KvUgU gBbyj ivWi evmv _K Mvi Kiv nq| Zuvi wei AviI 13wU `ybxwZi gvgjv `vqi Kiv nq I ZvK wePvii myLxb Kiv nq|

 

Mvii wKQyw`b ci ZviKK Av`vjZ nvwRi Kiv nj Zuvi kvixwiK Aevi AewbZi Rb AvBbRxexiv Av`vjZ AwfhvM Kib h, wRvmvev`i mgq ZviK ingvbi Dci wbhvZb Pvjvbv nqQ| Av`vjZi wb`k wPwKrmK`i GKwU `j-cixv-bxwivi ci Av`vjZK Rvbvb h, ZviK ingvbi Dci kvixwiK wbhvZbi AwfhvM hywhy| GB chvq Av`vjZ wigv bqvi Av`k wkw_j Ki Zv Kwgq 1w`b avh Kib I wRvmvev`Kvix`i mveavbZv Aej^bi Av`k `b| Gici ZvK XvKv K`xq KvivMvii cwieZ kvnevM eey kL gywReyi ingvb gwWKj wekwe`vjq nvmcvZvj vbvi Kiv nq| 25 AvM Lei Qwoq co h ZviK ingvb nvmcvZvj K cv wcQj co wMq AvnZ nqQb| GZ `ki wewfb vb wevf `Lv `q|

 

2008 mvji AvM ZviK ingvbi gvgjvjv Av`vjZ MwZ jvf Ki| cvq 18gvm Kvivixb _vKvi ci 3 mޤ^i  wcwR nvmcvZvj _K wPwKrmvi Rb hyivR hvb| eZgvb jۇbi mvD_ IqwjsUb nmwcUvj I jb nmwcUvj Zvi wPwKrmv PjQ Ges wPwKrmvi myweav_ wZwb mUvj jۇbi GWgUb mcwievii emevm KiQb|

 

2009 mvji 8 wWm^i XvKvq AbywZ weGbwci 5g RvZxq KvDw݇j ZviK ingvb msMVbi R fvBm Pqvigvb wbevwPZ nb| D KvDw݇j ZviK ingvbi GKwU aviYKZ ee DcwZ`i Dχk cPvi Kiv nq| eewUZ ZviK ingvb Rvbyqvwi 2007-G gZvq Avmv AMYZvwK miKvii nvZ Zuvi Abvq Mvi I ew` Aevq wbhvZbi eYbv `b| GB ee cPvwiZ nIqvi mgq DcwZ`i KD KD AveMvcyZ nq cob|  

 

ZviK ingvbi wei `ybxwZi AwfhvMjv GB gyn~Z RvZxq ivRbwZK Ab weZKi K` we`yZ cwiYZ nq AvQ| Kvb Kvb ivRbwZK weklK m`n cvlY KiQb ZviK ingvbi wei `ybxwZi AwfhvM AbKvskB ivRbwZK DkcևYvw`Z|

vbxq mgq : 1823 Nv , 20 mޤ^  2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0920.htm

 

AmaderShomoy.Com