mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

ivgyi NUbvq gZvevb`i nvZ wQjv : Avby gvnv`


Gg G Avnv` kvnxb : Zj-Mvm I we`yr-e`i iv RvZxq KwgwUi m`m mwPe AavcK Avby gvnv` ejQb, mgvRi ga  hviv ivgyi gZ  m`vwqKZvi NUbv NUvq Zv`i cQb gZvevb Mvwi nvZ iqQ |

XvKv wicvUvm BDwbwUi mvMi-iwb wgjvqZb evi weKvj mvo 3Uvq evsjv`k m`vwqK mwnsmZv I ivgy msKjb wbq GK AvjvPbv mfvq wZwb G K_v ejb |

 

Avby gvnv` ejb, UvK Ki Ab RvqMv _K gvbyl Gb ivgyi NUbv NUvbv nqQ| Zv`i wbivv w`qvQb gZvevb Mvw| mgvRi ga Aviv mwnsmZv nZ cvi  ej Avkv cKvk Kib wZwb| 

 

AvjvPbv mfvq mfvcwZZ Kib cvewK I MxwZKvi inbygv Avng`| Abyvb DcwZ wQjb cvb` wfy, MxwZ Aviv bvmwib cgyL |

vbxq mgq : 2015 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0939.htm

 

AmaderShomoy.Com