mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

ivq `Z KvhKii `vwe MYRvMiY gi


W wicvU : RvgvqvZi mnKvix mUvwi Rbvij Ave`yj Kv`i gvjvq ivq `Z KvhKi Kivi `vwe RvwbqQ kvnevMi MYRvMiY g| cvkvcvwk RvgvqvZ-wkweii ivRbxwZ wbwli `vwe Rvbvbv nqQ| evi weKvj AbywZ mgvek G `vwe Rvbvb eviv|XvKv UvBgm

RvZxq msMxZ cwiekbi ga w`q mgvek i nq| ci MYRvMiY gi AvnZ  I wbnZ Kgx`i iY `uvwoq GK wgwbU bxieZv cvjb Kiv nq|

mgvek eviv nvBKvUi ivqK ^vMZ Rvwbq ejb, ivq `Z KvhKi KiZ ne| GKB m RvgvqvZ-wkweiK wbwl Ki RvwZK Kjgy KiZ ne|

Zviv ejb, eey kL gywReyi ingvb mvnivIqv`x D`vb _K ^vaxbZvi WvK `b| mvnivIqv`x D`vbi cvkB MYRvMiY g| G g _K h Av`vjbi WvK `qv nqQ Zv AekB mdj ne|

mgvek NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi (Nv`vwbK) Avn&evqK kvnwiqvi Kwei, gywhvv I mvswZK ewZ bvwmi Dxb BDmyd evPy, wkvwe` kvgjx bvmwib Payix, mveK Qv·bZv BmgvZ Kwei Mvgv, Av`vjbi mg^qK Wv. Bgivb GBP miKvi, evsjv`k QvΉgxi mfvcwZ evv `x emy, Rvm` QvjxMi mfvcwZ kvgQyj nK, gywi D`vMi mg^qKvix mvnive Dxb, MYmsMxZ wkx gvngy` mwjg, mywdev`i bZv kvn Ave`yj evZb, mvswZK ewZ Sybv Payix, kwgK bZv gCbyj Avnmvb Ryqj I LjvNii mvaviY mv`K gvLjQyi ingvb mvMi cgyL DcwZ wQjb|

vbxq mgq : 2117 Nv , 20 mޤ^  2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0951.htm

 

AmaderShomoy.Com