mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

ivqi Abywjwc cjB duvwm KvhKi


Gg G Avnv` kvnxb : mywcg KvUi `Iqv ivqi Abywjwc cjB gvbeZvweivax Aciva RvgvqvZ bZv Kv`i gvjvi gZy` KvhKi Kiv hve ej RvwbqQb AvUwb Rbvij gvneye Avjg|

evi AvUwb Rbvij Zvi Kvhvjq mvsevw`K`i GK cևki Reve GK_v Rvbvb|

AvUwb Rbvij gvneye Avjg ejb, msweavbi 105 AbyQ` Abymvi Avwcj wefvMi ivq wiwfD (cybweePbv) Ave`bi K_v Avmvwgc ejjI Zvi myhvM bB| KviY 47 AbyQ`i (3) `dvq DjwLZ gvbeZvweivax Aciva Kivq 47(K)(2) Abyhvqx Avmvwg mB myhvM PvBZ cvib bv| ZvB Kv`i gvjvi wiwfDi myhvM bB|

cmZ, MZ 17 mޤ^i Ave`yj Kv`i gvjvK mevP kvwZ gZy`i ivq `b mywcg KvUi Avwcj wefvM| ivqi ci AvUwb Rbvij gvneye Avjg ivq chvjvPbvi myhvM bB ej Rvbvb| Gw`K Hw`b AvBbgx kwdK Avng`I GKB K_v ejb|  

Ze Avmvwgci AvBbRxex evwivi Ave`yi ivvK 30 w`bi ga wiwfD Ave`b Kivi K_v Rvbvb| GiciB weZKi m~Pbv nq|

vbxq mgq : 2130 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0954.htm

 

AmaderShomoy.Com