mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

gywhyweivax ivRbxwZ PjZ `qv ne bv


W wicvU : MYRvMiY gi gyLcv Wv. Bgivb GBP miKvi ejQb, gywhyi gvag AwRZ evsjv`k RvgvqvZ-wkweii gZv gywhyweivax ivRbxwZ PjZ `qv ne bv|evsjvgBj

evi kvnevM MYRvMiY g AvqvwRZ hyvcivax`i ivq `Z KvhKi I RvgvqvZ-wkweii ivRbxwZ wbwli `vweZ MY-mgvek G K_v ejb wZwb|

mgvek Bgivb ejb, AvRvwZK Aciva UvBeybvj RvgvqvZ-wkweiK wwgbvj msMVb wnme wPwZ KiQ| wbevPb Kwgkb BZvga hyvcivax`i fvUvwaKvi evwZj Ki NvlYv KiQ hyvcivaxiv wbevPb Ask wbZ cvie bv| miKvii cwZ `vwe RvbvB hLvb gnvgvb Av`vjZ RvgvqvZK mvmx msMVb I mvsweavwbK cwZvbjv Aa msMVb NvlYv KiQ mLvb G msMVbZ wbwl KiZ evav Kv_vq?

Bgivb ejb, Avgiv miKvii AvwiKZv wbq ck ZyjwQ bv, Ze Avgiv miKvii c _K RvgvqvZ-wkweiK wbwli KvhKi c`c PvB|

AvMvgx 16 wWm^ii ga hyvcivax`i ivqjvK kl Ki Zv KvhKi Kivi Avn&evb Rvwbq wZwb ejb, Avgiv AvMvgx weRq w`emK AbiKg weRq w`em wnme D`hvcb KiZ PvB| AvMvgx weRq w`emK HwZnvwmKfve cvjbi Rb MYRvMiY g D`vM MnY KiQ| AvMvgx w`b Gme Kgm~wP NvlYv Kiv ne|

MYRvMiY g‡K AbK evav I ig~j cwiq G chvq AvmZ nqQ DjL Kib wZwb ejb, Avgiv wbic Kvbv kw bB, Avgiv gywhyi ci kw| gywhyi Av`kK aviY Ki mvgbi w`bI Gfve Av`vjb Pvwjq hvev|

Abyvb NvZK `vjvj wbg~j KwgwUi fvicv mfvcwZ kvnwiqvi Kexi ejb, RvgvqvZK wbwl KiZ Av`vjZ hvIqvi `iKvi bvB| iv`vwnZvi AwfhvM msweavb Abymvi ckvmwbKfve Zv`i wbwl Kiv hvq| MZ `yB w`bi niZvj Zviv evcK asmh PvwjqQ| miKvi mvmweivax AvBb cևqvM Ki Zv`i wbwl KiZ cvi|

wZwb ejb, cavbgx hLvb wbRB NvlYv KiQb, RvgvqvZ-wkweii ivRbxwZ Kivi AwaKvi bB; mLvb miKvii ga Ggb Kvbv kw AvQ hv`i evavi KviY RvgvqvZ-wkwei wbwl nQ bv|

MYRvMiY gi AbZg D`vv gvid im~ji mvjbvq MYmgvek WvKmyi mveK wRGm gvneye Rvgvb, knx`Rvqv kvgjx bvmixb Payix, Xvwe wkK AavcK GmGg Bgvgyj nK, bvUewZ Sybv Payixmn MYRvMiY gi m mswk Qv msMVbjvi bZviv ee `b|

vbxq mgq : 0942 Nv , 20 mޤ^  2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0958.htm

 

AmaderShomoy.Com