mޤ^i 20, 2013, evi : Avwkb 5, 1420

gv`vmv-ge nvZ w`j cwibvg fvjv ne bv: cavb


Gg G Avnv` kvnxb : RvMcv mfvcwZ kwdDj Avjg cavb ejQb, Qv Av`vjb Qvov `vjvjkvnx-Rvwjgkvnxi cZb NUvbv me bq| jvLv knx`i i Kbv evsjv`k Kvb ew ev w`jxi Lqvj LywkZ PjZ cvi bv| 

 

evi mKvj 10Uvq ivRavbxi wRBDwc wgjbvqZb mggbv I ey cZxg 9wU Qv msMVbi m GK gZ wewbgq mfvq wZwb G K_v ejb| 

 

wZwb miKviK mZK Ki ejb, `ki gv`vmv-ge nvZ w`j Gi cwibvg fvjv ne bv| 

 

wZwb Aviv ejb, hLb mxgvZ djvbxi jvk Syj, ivRc_ Av`vjbKvix`i cvwLi gZ wj Ki nZv Kiv nq, ZLb Qv mgvRi bxieZvq `ki gvbyl K cvq| 46i cvwKvb Av`vjb _K i Ki 52i fvlv Av`vjb, 69i MYAf~vb Ges 71-Gi ^vaxbZv msMvg QvmgvR wbR^ ZvwM`B Mo ZyjwQj| Kviv Qvqv-ciMvQv wnmve bq, `k ivi msMvg QvmgvRK HKe cwZiva msMvg Mo ZyjZ ne| gb ivLeb Qv Av`vjb Qvov `vjvjkvnx- Rvwjgkvnxi cZb NUvbv hve bv| 

 

RvMcv QvjxM mfvcwZ mvBdyj Avjgi mfvcwZZ I mvaviY mv`K mvwei Avjg Payix ivwRei cwiPvjbvq wekl AwZw_ wQjb mveK Qv·bZv I RvMcv mvaviY mv`K L`Kvi jyrdi ingvb| mfvq ee ivLb- weK Qvavivi mfvcwZ AwkDj nK  Payix, Bmjvgx Qv LjvdZi mfvcwZ gv. Lvik` Avjg, RvZxq Qv`j mfvcwZ kvIb  wmwwK, Bmjvgx QvmgvRi mfvcwZ Bwjqvm AvZvnvix, Qv KjvY cvwUi mvaviY mv`K Avj Avwgb, gymwjg QvjxM mfvcwZ Avmv`yi ingvb, bvkbvj yWU cvwUi mfvcwZ mvnj ivbv cgyL| 

vbxq mgq : 2208 Nv, 20 mޤ^i 2013This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/20/middle0962.htm

 

AmaderShomoy.Com