AmaderShomoy.com

cvkvK wk di Akwb msKZ

dviK Avjg : ivRbwZK msKUi gyL di cvkvK wk Akwb msKZ `qv w`qQ| eZb fvZvi `vweZ kwgKiv ivvq bg GjI Gi cQb myMfxi Pv KvR KiQ ej Avkv KiQb D`vviv| mcwZ AvRvwZK evRvi evsjv`ki MvgUm idZvwb eo hvIqvi Lei cvIqv hvq|...

Roots

Roxypaint
AmaderShomoy.comBest website Packages
cevmi Lei
ivRbwZK nZKv wewQb NUbv Qvov Avi wKQy bq ^ivgx W. gnxDxb Lvb AvjgMxii G ee Avcwb mg_b Kib?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI Lei

my`ieb ivi jsgvP Kvj


mvBd bvwmi : my`ieb msjM ivgcvj we`yr cK evwZj I my`ieb ivi `vweZ Zj-Mvm-LwbR m` I we`yr-e`i iv RvZxq KwgwUi my`ieb ...

^v 5 mnmvwaK wbqvM wMZ


W wicvU : ^v gYvjqi `yB Awa`߇ii ZZxq I PZy_ kwYi KgPvixi 5 mnmvwaK c` wbqvM wMZ KiQ nvB KvU| `ywU c_K ...

ivgcvj we`yrK`i KviY my`iebi gZz AvksKv


dviK Avjg : ivgcvj we`yr K`i KviY my`iebi gZz AvksKv Av`vjbKvix`i| cwieki Ici GB cK weic cfve dje| mgxvq ...
wfb Lei
webv`bi Lei
Ljvi Lei

mevi `w wbD BqKi w`K


gyb I gbgvnbi m kL nvwmbvi eVK ne
bvkivZ Avwkqvbv Payix : mevi `w GLb wbD BqKi w`K| mLvb RvwZmsNi mvaviY cwil`i Awaekb AbywZ njI GiB duvK RvwZmsNi gnvmwPe evb wK gyb I fviZi cavbgx gbgvnb wmsqi m cavbgx kL nvwmbvi nvB cvdvBji `ywU c_K eVK ne| IB eVK `ywUi cvq me wKQyB Pov| evb wK gybi m eVK ne 27 mޤ^i| gbgvnbi m eVKi GLb evwK Kej mgq I vb| RvwZmsNi wbD BqKi vqx cwZwbwa W. Avyj gvgb `ywU eVKi evcviB wbwZ KiQb|
m~ Rvbvq, RvwZmsNi gnvmwPe evb wK gybi m cavbgx kL nvwmbvi m GKwU eVK

Avjxgi Rvwgb evwZj ivq hKvbv w`b

* Mvi : 27 gvP 2012
* Rvwgb : 31 gvP 2012
* ...

K`xq evsKi Aaxb AvmQ MvgxY evsK

Kwgkbi cwZe`b 30 mޤ^i, AcwiewZZ _vKQ kqvi eb
Kvjvg AvRv` : MvgxY evsKi cwiPvjbv cl`i ...

Avjxg GLb weGmGgGgBD wcRb mj

nvwjg gvnv` : gvbeZvweivax Aciva Awfhy Avyj Avjxgi ...

`yB bxi msjvc cևk ij bvwb enwZevi

gvngy`yj Avjg : `yB bxi msjvc cևk `Iqv iji bvwb ...

eMg Lvj`v wRqv, `kK APj Ki `Iqvi gwK Kvi ^v_ ?

gwneyj BR`vbx Lvb Wvejy * Knvg, myBWb :
evsjv`ki gywhy cvwKvbi c bIqv ^vaxbZvweivax ......

gi`nxb nIqvi ^vaxbZv

mvg kwid :
gi` ki AvwfavwbK A_ wki`uvov hv gv_v DuPz Ki ivL| gi` bv _vKj Kvbv cvYx mvRv ...

Avevi ndvRZi XvKv `Lji cwiKbv!

wWm^ii kl wKsev RvbyqvwiZ
wece wekvm : ......

`wb`b cxkvjv I webv`b K` Dvabi Acvq

W wicvU : cwiek I eb gYvjqi D`vM evevqbvaxb ...

SuvR KgQ bv cuqvRi

LvjvevRvi wew i wUwmwei
gyiv` nvmb : cwZwbqZ `vg eoB PjQ cuqvRi `vg| eZgvb evRvi ......

KvivMvi Hkx cwkY wbQb weDwUwkqvbi

nvwjg gvnv` : MvRxcyii Kvwkgcyi K`xq gwnjv KvivMvi ...

cv_x NvlYv AvMfvM PvBQb Rq

dviK Avjg: AvMvgx RvZxq wbevPb K` Ki AvMfvM wZbk ...

Avwg Avi cviwQ bv

W wicvU : eMg ivKqv wekwe`vjcuvP w`b Aei _K ...

nZvi c_ _K mi AvmZ RvgvqvZi uwkqvwi

iwdK Avng` : RvgvqvZ Bmjvgxi fvicv mUvwi Rbvij ...

GvcwmvBwUm

gvngy` mvw`K: GvcwmvBwUm kwU me cwieviB cwiwPZ| ZjcUi ...

wZv wbq gwiqv XvKv

G K AvRv` : wbevPbi AvM fviZi m wZv I jmxgv ...

Ggwc cv_i wei wRwW

AwPͨ gRyg`vi, fvjv _K: fvjv-1 Avmbi Ggwc weRwc ...

AvIqvgx jxMi `vjvj P AccPvi bgQ : dqRyjvn

iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg evsjv`ki K`xq hyM gnvmwPe ...

Mvav !

ivwk` wiqvR: GKZv wbevwPZ cwmWUK gZvPzZ KiQb ...

Kwg cwZiva

W wicvU : Kwgi cavb KviY AcwiQbZv I AmPZbZv| Avgv`i `k ^vըmZ kPvMvii Afve, cqvwbvkbi ...

ivRbxwZK Avcbvi GZ fq Kb?

W wicvU : nZ`wi` gvbyl`iK `vwi`i Awfkvc _K ...

knx`x gZz Pvb Kv`i gvjv!

W wicvU : knx`x gZz Pvb hyvcivai AwfhvM gZz`cv ...

cKvk Avmvi Pvq wnheyZ ZvInx`

BmgvCj mvBb Bgy : DM gjev`x msMVb wnheyZ ZvInx` AvBb kLjv ewnbxi bRi`vwiZ _vKjI cKvk Avmvi Pv ...

wbeb cvQ weGbGd

`jIqvi nvmvBb : evsjv`k bvkbvwj dUi (weGbGd) AwfhvM ...

`k eZgvb mvq DPwkv jvf Kiv hvq : wkvgx

byij Avjg, kxcyi (MvRxcyi) : evsjv`k eZgvb mvq ...

Avei 18 `ji Pov Av`vjb : gvneyeyi

Avwgbyj nK fBqv : Avei wek BwZnvm Zvrchgq gvm| Avi ...

Kbj wRqvDji n͇c mvMi-iwbi Kei fvOZ cviwb wmwU Kicvikb

Kei euvavB Ki `e ive
wece wekvm : ivei ......

miKvi Keii Lye KvQvKvwQ: Mqki

wbR^ cwZe`K : gZvmxb`i Dχk weGbwc vqx KwgwUi ...

ivweZ Qvwkwei-QvjxM msNl : wjwe 3

gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : ivRkvnx wekwe`vjq Bmjvgx ...

eZgvb evbvb evsjv GKvWwg

wiKz Avwgi : evsjv GKvWgx Gi evbvb e`j GLb _K G cwZvb cwiwPZ ne evsjv GKvWwg evbvb| MZKvj ......

GK gZ ewi mvvrKvi

iRvDwb vwjb
dzUcvZi mgKvY GK gZ gvbyl|
wK ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>