AmaderShomoy.comhome


AvIqvgx jxMi bZzb PgK


mq` kvn mwjg Avng`: wbevPbi mgq hZ Nwbq AvmQ, bwgbkbi `o-Svc ZZv GwMq PjQ| evBi hZ bv wbevPbx dgyjv wbq nuvK-WvK wfZi wfZi Dfq `j GLb mve I ZYg~ji cQ`i wbwZ cv_x`i wbq AvjvPbv Rvi kvi GwMq PjQ| weMZ cuvP eQii Ggwc, gx`i `jxq I KvRi cvidg, GKB mv_ mwZ Mvq`v I wbic Rwici wfwˇZ, ZYg~ji bZv`i gZvgZi wfwˇZ cavbgx Zbq mRxe IqvR` Rq wekl GmvBbgvU wbq gvV chvq `jxq gbvbqb cZvkx`i wbq KvR Ki PjQb|

AvIqvgxjxMi Ges ^qs cavbgx kL nvwmbv, mRxe IqvR` Rq GB wZb wek m~ Ges cvjvgU g^vm Kve mwZ AbywZ `jxq gbvbqb cZvkx`i gvV chvqi cvidigv wbq evcK Avjvc-AvjvPbvi ci bxwZMZ wmvi Lei m~i gvag nvZ GmQ|

gnvRvU miKvii bvbvb `yg Avi `j I miKvii Rb weeZKi Aev hv`i Rb nqQ, `j I ZYg~ji bZv-Kgx`i mv_ `~iZ Zwi Ki gnvRvUK eenvi Ki wbR`i m`i cvnvo Mo Zyj I bvbv KyKg Ki AvIqvgxjxMK weeZKi Ki ZyjQb, Zv`i KDB Gevi gbvbqb cvebbv| Dci, AwZiwZ ee wgwWqvq cKvk Ki, `jxq mfvbxi wbla Dcv I Aev Ki hviv RbMYi mv_ ZyQ-ZvwQj Ki wbR`i AvLi wQqQb, Zv`i evcvi kL nvwmbv, mRxe IqvR` Rq wbR`i wek mvmi gvag hveZxq Z_ msMn Ki bwgbkb _K ev` `qvi wmv bxwZMZ fve MnY Ki cZvwkZ I wKb BgRi mve cv_x`i wMb wmMbvj w`qQb, wbevPbi Rb Zwi nIqvi Rb|

ghv`vc~Y Avmb wmjU-1 wbq mviv `ki KZynj Ges ejv nq _vK kvnRvjvj (it) Avkxev` wmjU-1 Avmb _K h ev hviv ev h `j Rqjvf Kib , mB `j cieZxZ miKvi MVb Ki _vKb| Avi mB w`K weePbv Ki, AvIqvgxjxMi nvB Kgvi c_g cQ` wmjU-1 Avmb _K mePvBZ wKb Ges `kxq I AvRvwZK AbI mgvbfve mycwiwPZ `yB ew, hv`i GKRb njb RvwZ msNi vqx cwZwbwa Wt Avyj gvgb, Avi AbRb njb mveK wbevPb Kwgkbvi Qn~j nvmvBb| GB `yRbi GKRb wmjU-1 Avmb _K AvIqvgxjxMi wUKU cveb m`n bB| kL nvwmbv, mRxe IqvR` Rq, Ges ZYg~ji cQ` Wt gvgb, RvwZmsN _KI whwb weMZ cuvP eQi wmjUi bZv-Kgx`i mv_ evcK hvMvhvM iv Ki PjQb| GLvb evav wnme ay iq MQ Wt gvgbi eo fvB A_gx Aveyj gvj Avyj gywnZ| gywnZ BjKkb bv Kij Wt gvgb GB Avmb gbvbqb cveb GUv wbwZ nvB Kgvi wmv ej m~ wbwZ KiQb| 

cavbgx RvwZmsN mdii mgq G welq Aviv wevwiZ AvjvPbv ne Wt gvgbi mv_| Wt gvgb GKv hw` AcviM nb m weK wnme _vKQ mveK wmBwm Qn~j nvmvBb| Aek Qn~j nvmvBbK wbq weGbwcI wPv-fvebv KiwQjv ej wKQyw`b AvM weGbwci nvB Kgv m~ Rvbv wMqwQjv| A`k GK KviY m wPv gvSc_B _g hvq|

m~ wbwZ KiQb, ciivbxwZZ weklKi fviZi mv_ K~UbxwZZ gvivZK e_ Ges wgwWqvq bvbv gyLivPK `ybvg Avi AvgwiKvb jwei bvLvki ZvwjKvq _vKv `xcy gwb nvwmbvi W eyK _vKv mZI GeviKvi wbevPb bwgbkb cvebbv| GKB Aev Z_gx nvmvbyj nK Bbyi I|gx Kvgij, nvwbd, wgmevn G`i KDB Gevi bwgbkb cvQbbv m~ wbwZ KiQ| 

vbxq mgq : 1353 Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag