AmaderShomoy.comhome


msm`i AvM nQ bv wWwmwm wbevPb


W wicvU : mxgvbv cybwbaviY wbq RwUjZv bv KvUvq AvMvgx RvZxq msm` wbevPbi AvM XvKv wmwU Kicvikb wbevPb nQ bv| mvgevi G Z_ RvwbqQb wbevPb Kwgkbvi gvnv` kvnbIqvR|bZyb evZv 

mvgevi `ycyi mvsevw`K`i m AvjvcKvj wZwb Rvbvb, wmwU Kicvikbi GKwU GjvKvi mxgvbv wbq h RwUjZvi mw nqQ, Zv wbimbi Rb vbxq miKvi gYvjqK wPwV `qv nqwQj| wK G evcvi gYvjq _K cwivi Ki wKQy Rvbvbv nQ bv| m AvMvgx RvZxq wbevPbi AvM wWwmwm wbevPb me bq ej Rvbvb Kwgkbvi|

Gw`K msm` m`m c` jvfRb wK bv- m welqwU AvBb ev Ab Kv_vI fve DjL bB Rvwbq Kwgkbvi ejb, ''AvMvgx RvZxq msm` wbevPbi AvM Avgiv h cv_x`i AvPiYwewa mskvab Kie, mLvb cwivifve DjL Kiev| G Rb Avgiv wewfb AvBb-Kvbyb chvjvPbv KiwQ|''

vbxq mgq : 1521 Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag