AmaderShomoy.comhome


ZˡveavqKi AaxbB wbevPb nZ ne: W.Kvgvj


nvwmeyj Bmjvg, ewikvj _K: MYdvivgi mfvcwZ W. Kvgvj nvmb ejQb, Kvbv `jxq bq, ZˡveavqK miKvii AaxbB wbevPb nZ ne| Kbbv GKvˇii ^vaxbZv hy, beBi ^ivPvi weivax Av`vjb AmeK me KiwQ| ZvB Gevii ZˡvevaqK  Avgiv `kevmxK m wbq wdwiq Avbev|

mvgevi weKvj PviUvq Awkbx Kzgvi nj cvY ewikvj  RvZxq ^v_ RvZxq HKi j wbq AbywZ Rbmfvq G K_v ejb wZwb|

W.Kvgvj ejb,msNvZ, msNl Avi AwbqZv GB njv `ki eZgvb Aev| gvbyl Avgvi KvQ RvbZ Pvq wK ne ? Di Avgvi GKUvB-Avcbviv `ki gvwjK, Avcbviv hv ejeb ZvB ne|

ewikvj Rjv kvLvi mfvcwZ GvWfvKU wnib Kygvi `vm wgVzi mfvcwZZ Rbmfv ee ivLb weKaviv evsjv`ki mfvcwZ AavcK GwKDGg e`ivRv Payix| wZwb  ejb, `ki wmsnfvM gvbyl hv Pvq miKviK ZvB gvbZ ne| Gi weK wKQzB KiZ `Iqv ne bv| Zv evsjvi RbMY gvbe bv|

Gmgq bvMwiK HKi AvnevqK gvngy`yi ingvb gvbv ejb, RbMY Dbqbi wdwiwZ bZ Pvqbv, Zviv RvbZ Pvq Zv`i mgmvi KZUzKv mgvavb njv| ivRbwZK msKU Zwi Ki cvZvbv wbevPb Avgv`i KvivB Kvg bq| GB welqwU cavbgxi Dcjw KiZ ne|

Rbmfvq Abvb`i ga ee ivLb- RvZxq mgvRZvwK `j Rvm`i mfvcwZ Av m g Avyi ie, KlK kwgK RbZv jxMi mfvcwZ eexi Kv`i wmwKx I weKaviv evsjv`ki gnvmwPe Gg G gvbvb|

vbxq mgq: 1830 Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag