AmaderShomoy.comhome


Puv`vevwRi AwfhvM fyqv `y`K KgKZv AvUK


W wicvU : `ybxwZ `gb Kwgkbi (`y`K) KgKZv cwiPq Puv`v `vwe Kivi KviY cvwcqv bvgi GK bvixK AvUK KiQ ivxq `ybxwZ weivax msvwU| 

mvgevi ejv 4Uvq `y`Ki cavb Kvhvjq msvwUi R Dc-cwiPvjK Rqbyj  Avew`b wkejx I Ave`yjvn Avj Rvwn`i bZZ GKwU wUg fyqv KgKZv cwiPq`vbKvix G bvixK AvUK Ki| 

AvUKi welqwU wbwZ Kib `y`Ki cwiPvjK I DBs Kgvvi gv. Zvwn`yj Bmjvg|

 

`y`K Rvbvq, `xNw`b ai G bvix Divq emevmiZ RbK eemvqx gv. gvneyeyi ingvbi KvQ gvUv Ai Puv`v `vwe Ki AvmwQjb| G bvixmn GKwU P gvneyeyi ingvbi evmvq wMq wbRK `y`K KgKZv Ges m _vKv Abvb`i evsjv`k Uwjwfkbi G vBg bvgK Abyvbi mvsevw`K ej fyqv cwiPq `b| 

IB eemvqxi KvQ G bvix 3 jvL UvKv `vwe Ki ejb, UvKv bv w`j Zvi wei `y`K _K Aea m` ARbi AwfhvM bvwUk cvVvbv I wewUwfZ Zvi wei wicvU cPvi Kiv ne| Gici IB eemvqx LuvR wbq `Lb, wewUwfZ G aibi Kvbv AbyvbB bB| Puv`v `vwe Kiv IB bvix eemvqx gvneyeyiK RvwbqQb, G UvKv `y`Ki EaZb KgKZvivI cveb|

GKUy Kkjx nq IB eemvqx Zvi cwZvbi  KgKZv gv. Avjxi bv^vi w`q IB bvixK ejb, Avgvi cwZvbi GK KgKZvi KvQ UvKv w`qwQ| wZwb AvcbvK `y`Ki cavb Kvhvjq UvKv `eb| Gici IB bvix `y`K Avmb| 

`y`K Avmvi ciB AvUK nb G bvix|  AvUKi ci weKvj cb 5Uvq igbv _vbvq cZviYv gvgjv w`q ZvK _vbvq mvc` Kiv nq| evsjvwbDR

vbxq mgq :  1910  Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag