AmaderShomoy.comhome


mvKv-Avjxgi cvk bB weGbwc!


W wicvU : RvgvqvZi kxl KqKRb bZvi ci Gevi weGbwci `yB bZvi wei GKvˇi gvbeZvweivax Acivai gvgjvq wePvwiK cwqv kl nqQ| GLb ay ivqi Acv| G `yRbi GKRb msm` m`m mvjvDwb Kv`i mvKv Payix nQb weGbwci vqx KwgwUi m`m| AbRb Avyj Avjxg mveK bZv njI weGbwci cwZvZv wRqvDi ingvbi gwmfvi m`m wQjb, wQjb msm` m`mI| `yRbB weGbwci nwfIqU ivRbwZK bZv| 

mvKv Payixi gvag GB c_g Kvbv weGbwc bZvi hyvcivai ivq NvwlZ nZ hvQ| Avyj Avjxg G ZvwjKvi wZxq weGbwc bZv, hw`I wZwb mveK bZv nq MQb| Ze G ch G `yB bZvi c cavb weivax `ji Kvbv chvqi Kvbv bZvKB Kvbv mnvqZv w`Z GgbwK K_v ejZ ch `Lv hvqwb| RvgvqvZ-wkwei hLvb Zv`i `cv I AvUK bZv`i gywi `vweZ giYcb mwnsmZvq bgQ, weGbwc mLvb Zv`i `yB eZgvb-mveK bZvi welq GKeviB bxie| `jwU ev mswk Kvbv bZv Aek  AbZg kwiK `j RvgvqvZ bZv`i `i ivqi ciI Kvbv cwZwqv `Lvbwb ev weewZ `qwb|

G welq gvevBj dvb K_v ejZ PvBj `jwUi `yRb vqx KwgwUi m`m evwivi gI`y` Avng` Ggwc I Gg K Avbvqvi Ggwc `vqmviv MvQi K_v ej dvbi jvBb KU w`qQb| Ze Ab vqx KwgwUi m`m evwivi iwdKyj Bmjvg wgqv ivq `Iqvi ci Zv `L `wL wK Kiv hvq ej ge KiQb| 

gI`y` Avng` evsjvwbDRK ejb, h gvgjvi ivq nqBwb, m welq Avwg Kvbv K_v ejev bv| Avgvi gZv AvBbRxex Kvbv K_vI ejeb bv| Ab KvDK wRvmv Kib ej dvbi jvBb KU `b wZwb|

RvgvqvZi gZvB weGbwc bZv`i ivqi welq Kvbv Kgm~wP iqQ wKbv ck Kiv nj Gg K Avbvqvi GLb ch Kvbv Kgm~wPi wmv bIqv nqwb ej dvbi jvBb KU `b|      

evwivi iwdKyj Bmjvg wgqv evsjvwbDRK ejb, AvgivI Zv cKZ hyvcivax`i wePvi PvB| Avgiv me mgqB ej AvmwQ, wePvi nZ ne myy, ccvwZZnxb I AvRvwZK gvbi| 

wZwb ejb, mvjvDwb Kv`i Payix Avgv`i vqx KwgwUi m`m, Avyj AvjxgI `ji mveK bZv| Ze Zv`i gvgjvi ivq GLbv `Iqv nqwb| AvM ivq `Iqv nvK, Zvici `wL wK Kiv hvq|  

gZv Avi fvUi ivRbxwZi cևk hyvcivai wePvii gZv kKvZi welq weGbwc gyL Kyjyc GUQ ejB ge KiQb ivRbwZK weklKiv| weGbwci `yB nwfIqU bZv mvjvDwb Kv`i Payix I Avyj Avjxgi ivqi AvM-ci `j ev `jxq bZviv Kvb c_ nuvUb mwU `Lvi Acvq iqQb gywhy I ^vaxbZvq wekvmxmn mKjB|

ewMZ `vwKZv I cvwievwiK HwZn mvKv Payix cPvi-cPviYvi K` _vKjI mveK gx-AvBbRxex mevcwi weGbwc bZv wnme Avyj AvjxgI Kg hvb bv| 

hKvbv w`b mvjvDwb Kv`i Payixi ivq w`Z cvib UvBeybvj-1| MZ 14 AvM mvKv Payixi gvbeZvweivax gvgjvi Kvhg kl Zv ivqi Rb Acgvb (wmGwf) ej Av`k `b   UvBeybvj-1 Gi Pqvigvb wePvicwZ GwUGg dRj Kexii bZZ wZb m`mi UvBeybvj|

Ze PjwZ mvn Kv`i gvjvi Avwcj gvgjvi P~ov ivq nIqv Ges  UvBeybvj-1 G cvq mvn PviK aiB gvgjvi KvhZvwjKvi AvwaK  Zyjbvg~jK Kg _vKvq UvBeybvj mswk KgiZ`i ga b AvQ h, PjwZ mvnB mvjvDwb Kv`i Payixi ivqi mvebv iqQ| Zv bv njI PjwZ gvmB G Acvi BwZ NUZ cvi|

GKvˇii gywhyi mgq PMvgi ivDRvb, Kykix, evqvjLvjx, nvUnvRvixmn mswk GjvKvq nZv, alY, AcniY, wbhvZb, agvi eva Kivmn 23wU gvbeZvweivax Acivai AwfhvM Avbv nqQ mvjvDwb Kv`i Payixi wei| wZwb AvRvwZK Aciva (UvBeybvj) AvBbi 3(2)(G)(wm)(1)(wR)(GBP) aviv Abyhvqx Aciva KiQb ej Gme AwfhvM ejv nq|

Abw`K MZ eQii 11 Ryb 7 aibi gvbeZvweivax Acivai gvU 17wU AwfhvM AvjxgK Awfhy Kib UvBeybvj-2| hvi 15wUZ ivc mvx Dcvcb KiQb| Avjxgi wei AwfhvM, Avyj Avjxg RqcyinvUi Wv. Aveyj Kvkg nZv I 26 Rb gywhvvi MYnZvi m RwoZ| GQvov RqcyinvUi KivBKvw`cyi GjvKvi MYnZvmn PKcvov, Rywocvov, cvjcvov, mvbvcvov GjvKvq 38 RbK nZviI AwfhvM iqQ Avjxgi wei, hv`i ewkifvMB wQjb wn`y m`vqi| 

weGbwci mveK I eZgvb GB `yB bZvi weiB GKvˇi MYnZvq h_ Av`ki `vq, DPZi bZZi `vq (mywcwiqi imcbwmwewjwU) Avbv nqQ hywZK| hywZKi mgvcbxZ G `yB bZviB mevP kvw gZ` cv_bv KiQb mswk cwmwKDUiiv|

hywZK cwmwKDUi evwivi Zywib AvdivR ejQb, mvjvDwb Kv`i Payix njb GKvˇii ivRcywZb, whwb wkwZ I cfvekvjx cwievii mvb| mPZbfveB gvbeZvweivax Aciva KiQb wZwb| ZvB mevP kvwB Zvi cvc|

hywZKi mgvcbxZ cwmwKDUi wRqv` Avj gvjyg Avmvwg mvjvDwb Kv`i Payixi wei gvbeZvweivax AwfhvM m`nvZxZfve cgvwYZ nqQ ej DjL Ki Zvi gZy` cv_bv Kib|

gvgjvi hywZK AvjxgK RqcyinvU GjvKvq Acivai Kvm ej AwfwnZ Kib cwmwKDUi Zywib AvdivR| wZwb ejb, Avmvwg Avyj Avjxg wkwZ, ivRbwZKfve cfvekvjx, whwb Acivai Kvm wnme Kv`i nZv Kiv ne, Kv_vq nZvKv PvjvZ ne Zvi  wb`kbv w`Zb|

hywZKi mgvcbxZ cwmwKDUi ivbv `vk Avmvwg Avyj Avjxgi wei Avbv AwfhvM cgvY KiZ ciQb gg Avmvwgi mevP kvw wnme gZ` cv_bv Kib| 

hywZK kl iveevi ^vMZ KviY Rvwgb _vKv Avyj Avjxgi Rvwgb evwZj Ki ZvK KvivMvi ciYmn GKB m gvgjvwU ivqi Rb Acgvb (wmGwf) ej Av`k `b Pqvigvb wePvicwZ Ievq`yj nvmvbi bZZ 3 m`mi UvBeybvj-2|

Avjxgi wei nZvi AwfhvMi 15wU NUbvi ga wZbwU MYnZvi AwfhvM iqQ, hvZ gvU 406 RbK nZv Kiv nq ej DjL Kiv nqQ| knx``i ewkifvMB wQjb wn`y m`vqi|

GQvov hyvcivai NUbvq mywcwiqi imcbwmwewjwUi RbI Awfhy nqQb Avyj Avjxg|

Gw`K gvbeZvweivax Acivai wePvi MwVZ UvBeybvj G ch NvwlZ 6wU ivqi ga RvgvqvZi mUvwi Rbvij Avjx Avnmvb gvnv` gyRvwn`, bvqe Avwgi `jvIqvi nvmvBb mvC`x, mnKvix mUvwi Rbvij gvnv` Kvgvivgvb I cjvZK RvgvqvZi mveK ivKb (m`m) Aveyj Kvjvg AvRv` evPy ivRvKviK duvwm Ges RvgvqvZi mveK Avwgi Mvjvg AvhgK 90 eQi I AviK mnKvix mUvwi Rbvij Avyj Kv`i gvjvK hvexeb Kviv`Ї`k `Iqv nqQ| Zv`i ga Kv`i gvjvi gvgjvq Avwcj wefvMi P~ov ivq ZvK duvwmi Av`k `Iqv nqQ| evsjvwbDR 

vbxq mgq :  1985  Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag