AmaderShomoy.comhome


wekwRr nZvKvi mvxiv fq


W wicvU : AvMvgx gvmB wePvi kli Avkv cKvk Ki ivci Kumywj Gm Gg iwdKyj Bmjvg ej AvjvwPZ GB gvgjvi mvx`i wbivcvi `vwe RvwbqQb| MZ 9 wWm^i weivax `ji Aeivai mgq miKvi mg_K QvjxMKgx`i nvgjvq wekwRZi nZvKvi GB gvgjvq mvgeviI c_g Z` KgKZv gvneyeyj Avjgi mvMnY Pj|

iveevi Revbew` `qv GB cywjk KgKZvK Gw`b Riv Kib Avmvwg RMbv_ wekwe`vjq QvjxM bZv-Kgx`i AvBbRxexiv|

Riv Amgv iLB gvgjvi bvwb gjevi ch gyjZwe KiQb XvKvi 4 b^i `Z wePvi UvBeybvji fvicv wePviK gv. b~ivgvb|

`Z wePvii Rb AvjvwPZ GB gvgjvwU GB eQii gvSvgvwSZ RR Av`vjZ _K `ZwePvi UvBeybvj cvVvbv nq|

GB Av`vjZ ivci Kumywj iwdKyj Bmjvg wewWwbDR UvqwUdvi WUKgK ejb, mvx`i wbivcv `qvi K_v cywjki| A_P cwKvq `Ljvg, mvx wicb miKviK cywjk gviai KiQ|

cyivb XvKvi evnv`yi kvn cvKi mvgb `iwR `vKvwb wekwRrK wcwUq I Kywcq RLgi ci wiKkvPvjK wicb ZvK wgUdvW nvmcvZvj wbq hvb| mLvb wPwKrmK ZvK gZ NvlYv Kib| mwZ GB Av`vjZ mv w`q hvIqv wicb `yw`b AvM m`iNvU cywjwk wbhvZbi ^xKvi nb| AvBbRxex iwdKyj wbhvZbKvix cywjk m`m`i `vg~jK kvw PqQb| GB nZvgvgjvi 21 Avmvwgi ga Mvi AvURbK mbv Kib wicb wgqv|   

gvgjvi bw_c chvjvPbvq `Lv hvq, AwaKvsk mvx RMbv_ wekwe`vjqi Avkcvki QvULvUv eemvi m RwoZ| KD Pvqi `vKvwb, KD MvwoPvjK, KDev Svoy`vi|

ivci Kumywj Zvi AwfhvM XvKvi gnvbMi cywjki Aciva, Z_ I cwmwKDkb wefvMi AwZwi Dc-Kwgkbvi gvnv` Avwbmyi ingvbi gvag ^iv gYvjqK RvwbqQb| ^iv gYvjqi wb`k gvgjvi Kvhg I mvx`i Z`viwKi `vwqZ cywjki mnKvix Kwgkbvi (cwmwKDkb) wgivm Dwb Ges gvgjvi Z` KgKZv wWwei cwi`kK ZvRyj BmjvgK `qv nqQ ej mswkiv RvwbqQb|

cjvZK Avmvwg QvjxM bZv`i Mvii `vwe Rvwbq AvBbRxex iwdKyj ejb, AbK mvx Avmvwg`i fq mZ K_v ejZ cviQb bv| nZvi gwK wbq Av`vjZ AvmZ nQ Zv`i| gvgjvi Kvhg kl nZ PjQ| A_P cjvZK 13 AvmvwgK Mvi KiQ bv cywjk| cjvZK Avmvwgiv I Zv`i jvKRb mvx`i fq `LvQ| 

iwdKyj Bmjvg Avkv KiQb, Aveii c_g mvn wekwRr nZv gvgjvi wePvi kl nZ cvi| ҸiZc~Y me mvx Av`vjZ mv w`q MQb| wZxq I P~ov Z` KgKZv ZvRyj Bmjvg G gvmB mv `eb| Zvici Avmvwg`i AvZc mg_b, mekl avc `yB ci hywZK Dcvcbi ciB ivq|

gvgjvi wZxq I P~ov Z` KgKZv wWwei Dc-cwi`kK ZvRyj mvgeviI Av`vjZ nvwRi wQjb| Ze c_g Z` KgKZvi mvMnY kl bv nIqvq Zvi mvMnY i nqwb|

AvBbRxex gvneyeyj iveevi nZvKvi mgqKvi emiKvwi Uwjwfkbi wfwWIwP wmwW I wWwfwW wnme Ges `wbK cwKvi cwZe`bjv m^wjZ LvZv c`kbx wnme Av`vjZ `vwLj KiZ Mj Avmvwgci weivwaZvi gyL cob|

2000 mvji `Z wePvi UvBeybvj AvBbi 16 avivq Gme Dcvi mvMZ g~j _vKjI Z` KgKZv wbqg Abyhvqx Gme wRwbm R ZvwjKvq Afy Kibwb ej Avmvwg ci AwfhvM|

wePviK ci IB me Z_cgvY c`kbx wnmve bv wbq wP wnmve bw_c hy Kib|

13 Avmvwg Mvi bB 10 gvmI

evcK AvjvPbvq _vKv GB NUbvi 10 gvm cwiq MjI wekwRr nZvgvgjvi ewki fvM AvmvwgK GLbv Mvi KiZ cviwb cywjk|

cywjki LvZvq Zviv cjvZK njI Avmvwg`i KD KD gvS ga RMbv_ wekwe`vjq hvb ejI AwfhvM iqQ|

G welq Z` KgKZv ZvRyj Bmjvg mvsevw`K`i ejb, Avgiv wK Zrci iqwQ| 13 Rb cjvZK Avmvwgi wei civqvbv Rvwi Kiv AvQ| Zv cևZK Avmvwgi _vbvq cvVvbv nqQ|

Avgiv wbqwgZ mswk _vbvq LuvR wbq _vwK| Avmvwg`i Mvii Pv PjQ|

cjvZK 13 Avmvwg njb ivRb ZvjyK`vi, BDbym Avjx, Ievq`yi Kv`i Zvnwmb, AvwRRyi ingvb, AvjvDwb, Bgivb nvmb, gxi b~i Avjg wjgb, Avj-Avwgb, iwdKyj Bmjvg, Kvgij nvmvb, ZvwiK web Rvni Zgvj, gwbij nK cvfj I gvkviid nvmb|

gvgjvi AvU Avmvwg Mvi nq eZgvb KvivMvi iqQb| Zviv njb- iwdKyj Bmjvg kvwKj, gvndyRyi ingvb bvwn`, Gg`v`yj nK Gg`v`, wR Gg ivk`yvgvb kvIb, G GBP Gg wKewiqv, mvBdyj Bmjvg, KvBqyg wgTv I Mvjvg gvdv|

Gi ga Gg`v`, kvwKj, kvIb I bvwn` wePviKi KvQ ^xKvivwg~jK Revbew` w`qQb| wewWwbDR

vbxq mgq :  2127  Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag