AmaderShomoy.comhome


my`ieb ivi jsgvP Kvj


mvBd bvwmi : my`ieb msjM ivgcvj we`yr cK evwZj I my`ieb ivi `vweZ Zj-Mvm-LwbR m` I we`yr-e`i iv RvZxq KwgwUi my`ieb AwfgyL jsgvP ki nQ gjevi| 

GiB ga jsgvP mg_b RvwbqQb wmwcwemn evg RvU, mf `v my`ieb, my`ieb iv RvZxq KwgwU, wewfb cwiekev`x msMVb, ivgcvj Kwl Rwg iv KwgwU I cavb weivax`j weGbwc|

Gme msMVbi K`xq bZviv jsgvP _vKQb ej RvwbqQb vbxq bZviv|

jsgvPi mg_b evMinvU cwZw`bB nQ mPZbZvg~jK mfv, `Iqvj wjLb, AvjvPbv mfv, gvbeeb, cvvwis, wjdjU weZiY, wejevW vcbmn bvbv Kvhg Pvjvbv nQ| evMinvUi moK jvZ GLb my`ieb iv, ivgcvj we`yr K` evwZj Avi jsgvP mdj Kivi wejevW cwic~Y|  

jsgvP mdj KiZ ivgcvj DcRjvi me gvbyli ga Av`vjb Qwoq w`Z GB KwgwU KvR Ki hvQ| Kgm~wPZ gsjv, ivgcvj I kiYLvjv DcRjvi nvRvi nvRvi gvbyl hvM w`eb ej Avkvev` e Kib wZwb|

my`ieb ivi cPvi-cPviYvq Qv I mvaviYv gvbyli Ask MnY mwZ jYxq| Zviv mKvj _K Mfxi ivZ ch KvR KiQ| Avi jsgvP mdj KiZ me aiYi c֯ywZ cvq kl| 

jsgvPi iU :

gjevi (24 mޤ^i) mKvj 9Uvq RvZxq cmKvei mvgb _K my`ieb AwfgyL jsgvP hvv i Kie| c_ mvfvi-Rvnvxi bMi wekwe`vjq, gvwbKM Rbmfv I ivwhvcb Kie| ciw`b 25 mޤ^i gvwbKM _K cvUywiqvNvU-Mvqvj`b, ivRevoxZ Rbmfv, weKj dwi`cyi Rbmfv I ivwhvcb|  26 mޤ^i dwi`cyi _K gayLvjx-KvgviLvjx-gviv nq wSbvBMvn Rbmfv, weKj KvwjM nq hkvi Rbmfv I ivwhvcb| 

27 mޤ^i hkvi _K bIqvcvov nq dyjZjvq Rbmfv, dyjevox MU-`jZcyi-Lvwjkcyi nq weKj Lyjbv nvw`m cvK Rbmfv I ivwhvcb|

ciw`b 28 gvP jsgvPi kl w`b mKvj Zviv evMinvU kni cuQveb| Gmgq GLvb Zviv GKwU mgvek Kieb| mLvb _K Zviv `ycyi gsjv DcRjvi w`MivR GjvKvq mgvcbx mgvek I jsgvPi NvlYv c cvV Kivi K_v iqQ|

Gw`K GB we`yr K`i `vweZ ivgcvj-gsjvq gZvmxb AvIqvgx jxM gvV _vKvi NvlYv w`qQ| G wbq bvkKZvi Avkv KiQ AvBbksLjv ivKvix evwnbx| Amgw_Z m~ Rvbv MQ, Lyjbvi `jZcyi _K evMinvUi gsjv ch moK cywjkmn AvBb cևqvMKvix msv m`m`i gvZvqbi wmv bIqv nqQ|

Gw`K jsgvPK K` Ki AvBbksLjv AebwZ ev Kvbv aibi Avkvv AvQ wK bv RvbZ PvBj evMinvUi cywjk mycvi wbRvgyj nK gvjv Rvbvb, GLb ch G aibi Kvbv Avkv KiQb bv Zviv| Ze h Kvbv aibi cwiwwZ gvKvejvq Zviv mP AvQb| wZwb Aviv Rvbvb, GLbI cywjk gvZvqbi Kvbv wmv nqwb| Ze AvBbksLjv ^v_ mLvb cևqvRb cywjk gvZvqb Kiv nZ cvi| 

we`yr K`i wZ :

mgxvq `Lv hvq GB cK eQi 47 jvL wek nvRvi Ub Kqjv cvovbvi dj Kveb WvB AvBW wbMZ ne 79 jvL Ub, mvjdvi WvB AvBW 51 jvL 8k 30 Ub Ges bvBUvRb WvB AvBW 31 nvRvi 25 Ub| my`ieb Gme wMb nvDR Mvmi NbZ eo Mj fwelZ GB GjvKvq GwmW ew nZ cvi ej AvksKv wekl`i| 

Zj-Mvm I we`yZ-e`i iv KwgwUi m`m mwPe Avby gynv` ejQb, Kqjv cvovbvi dj jvL jvL Ub QvB Zwi ne| wewfb cKvi Mvm Zwi ne| Gi dj my`ieb AbK cvwY wejy nq hve| my`iebi cvwY wejyw nIqv gvbB my`ieb asm nq hvIqv| 

we`yr K` ev w`q UvievBb Nvivbv Ges wkZjx KiY mn wewfb KvR ci b`x _K 4 nvRvi Nb wgUvi cvwb cZvnvi Kiv nj evZmsvbi Ici weic cfve coe| 

evsjv`k cwiek Av`vjbi mvaviY mv`K Wv. Avyj gwZb ejQb, miKvi ejQ kxZKvj ci b`xZ cvwb _vK| G wbq Kvbv mgmv ne bv| GLbKvi mgq miKvi ejQ Kvbv wZ ne bv| wK 25 eQi chZ 24 Nv Ki gwkb Pjj 2 eQi ci Kx ne GwU wK miKvi ejQb bv|  

ivgcvj we`yr K` vcb wbq Kvgivi mvgb K_v ejZ ivwR nbwb we`yr Dbqb evWi Pqvigvb| Ze Uwjdvbi gvag wZwb ejb, ivgcvj we`yr K` wbwgZ nj my`iebi Kvbv wZ ne bv|  

we`yrZi NvUwZ gvKvejvq we`yr K` wbgvYi cևqvRb AvQ| wK cwieki wZ hvZ bv nq mw`K j ivLvi civgk `b weklMiv|

vbxq mgq : 2049  Nv, 23 mޤ^i 2013 
pag