AmaderShomoy.comhome


`k Kx nZ hvQ?


Avwbmyj nK : hLvbB hveb, AvcbvK GKUv ck bZ ne, myhvM cj AvcwbI m ckUvB KiebKx nZ hvQ `k? wVK mgq wK wbevPb ne? nj Kx ne? bv nj Kx ne? Kvbv mgSvZv wK ne? bv nj Kx ne?

GB cևki Di GKUv auvavwP| mB cvRji UyKivjv Kvbv GKUv nvZ AvQ ej gb nq bv| me UyKiv GKLvb Kij GKUv c~Yv Qwe cvIqv hve, wK gykwKj njv UyKivjv GKRbi nvZ bB| KvRB KDB G cևki Di Rvb ej gb nq bv| miKvii gxiv, mvsm`ivI Rvbb bv| Di weivax `ji KvQI Avmj bB|

 

wK Avgiv AuvP-Abygvb KiZ cvwi| cuvP wmwUi wbevPb miKvwi `ji cv_x`i civRqi ci msKZ | miKvwi RvU RbwcqZv nvwiqQ| cwKvi AviI GKUv RbgZ Rwici Lei cKvwkZ nqQ, hLvb `Lv hvQ, RbwcqZvi `o weGbwc ek GwMq AvQ AvIqvgx jxMi Pq| AvIqvgx RvUi RbwcqZv Kgvi KviY wnme ejv nQ, AvIqvgx jxM, Zvi RvU I miKvi Zv`i fvjv KxwZjv wVKfve RbMYi mvgb Zyj aiZ cviwb| KvRB Zviv Kvgi eua bgQ miKvii mvdjMv_v cPvii Awfhvb| RbMYK AewnZ Ki Zv`i wPRqi evmbv I cևPv fvjv D`vM, Avgv`i mgvjvPbv Kivi wKQy bB, hw` Zv AvBbKvbyb gb Kiv nq| Avi AwZwi cPviYv ev cPviYvi fyj Kkj wnZ wecixZK WK AvbZ cvi, mUv Zv`i gv_ve_vi evcvi, gv_v hv`i| webqi e`j ` GB `ki gvbyl Kvbv w`bI fvjv PvL `Lwb, AZxZ me wbevPbB Avgiv Zvi cgvY cqwQ|

GLb ck njv, mgSvZv ne wK bv, me `ji AskMnY wbevPb ne wK bv|

GB cևki Di huvi KvQ AvQ, Avgiv ZuvK GB mgqi mePq cv, AewnZ, wePY fwelv ej mvb Rvbve| jY wePvi gb nQ, eZgvb miKvi Pvq bv weivax `j I RvU wbevPb AskMnY KiK| Zviv hw` Kvbv `vwe`vIqv I kZ Avivc bv Ki GB miKvii Aaxb wbevPb KiZ PvqI, Zey miKvwi `j Ggb wKQy Kie, Ggb K_v eje, hvZ weivax `j wbevPb eRb KiZ eva nq|

 

Abw`K weGbwc Rvb, GKUv gvUvgywU gvbi wbevPb njB Zviv Rqjvf Kie| m Zviv PvBeB, wbevPb hb fyj bv nq| `k GKUv AivRK cwiwwZ Zwi nvK, Avi dj wbevPb Awbw`Kvji Rb wcwQq hvK, mUv ne Zv`i klZg PvIqv| ah ai Avi KUv w`b cvi Ki GKUv wbevPb Ask wbZ cvijB hw` gZvi cvjve`j NU, mUvKB Zviv ^vMZ Rvbve|

wK AvIqvgx jxM hw` Ggb cwiwwZ Zwi Ki, hvZ Ki weGbwc I Zv`i RvUi c wbevPb Ask bIqvB Ame nq co, ZLb Zviv Kx Kie| GLvbB weGbwcK cv djZ nQ A Kl Kl, eo mveavb| eo aibi MYwevf Zwi Kivi gZv weGbwc I Zvi RvUi AvQ, bv _vKjI Zviv Pv Ki `LZ cvi| Zvi cwiYwZ Kx ne, GUv meZ KD Rvb bv| Avjvn bv Kib, hw` GK-GMvivi gZv wKQy NU hvq, Avi wbevPb hw` wZb-Pvi eQi wcwQq hvq, Zvnj gvbyl me fyj hve| GB `ki gvbyl `~i AZxZi K_v gb ivLZ cvi bv| ZLb `Lv hve, AvIqvgx jxM Avevi Rbwcq nq DVQ| GB `k h weivax `ji KvZvi _vK, m-B Rbwcq nq, h miKvi _vK, m-B RbwcqZv nvivZ _vK, KLbv KLbv Rb-Awcq nq IV| weGbwci Aevbi GB mveavbZv I kKvZiZvi myhvMB wbZ PvBQ miKvwi `j|

 

wK weGbwc RvUK ev` w`q Kvbv GKUv wbevPb AvqvwRZ nj Kx ne| 15 deqvwi 1996-Gi wbevPbI AvIqvgx jxM I RvgvqvZ Bmjvgx wgj cwZiva KiZ cviwb, hw`I mB wbevPbi weRqxiv ZˡveavqK miKviB Kej w`qQ, `k cwiPvjbv KiZ cviwb| ZKi LvwZi hw` aiv nq, `k GKUv GKZidv wbevPb nq Mj, Zvici wK AvIqvgx RvU `k kvmb KiZ cvie? weGbwc RvU hw` mwZ Rbwcq nq _vK, Zvnj Zv nqQ GB miKvi I Zvi `j-Dc`j-mnhvMx`i AvPvi-AvPiY-e_Zvi KviY| Kvbv Rbwcq RvUK Qj-ej-Kkj gZvi evBi iL `k kvmb Kiv hvq ej gb nq bv| mUv `kI MnYhvM ne bv, we`kI MnYhvM ne bv|

 

KvRB `ki ^v_i K_v weePbv Ki `Lj GKUvB weK mvgb AvQ, miKvii DwPZ Ggb GKUv wbevPbi cwiek Zwi Kiv, hvZ weivax `j AskMnY KiZ cvi| Zvici hw` GLbKvi miKvwi RvU ni hvq, weivax `j Rqjvf Ki, DwPZ ne kvwc~Yfve gZv nvi Kiv| gZv nvii mB cwqv hb kvwc~Y nq, `ki Kvbv GKUv AskI hb AivRKZv bv nq, me `j, gZ, ag, Mvxi gvbyl hb wbivc` _vK, Zv wbwZ Kivi Pv _vKv DwPZ me ci| Avi GKUv PgrKvi, wbic, me `ji AskMnYg~jK, kvwc~Y wbevPbi gvag hw` eZgvb miKvwi RvU cybwbevwPZ nq Avm, mUvI ZLb weivax RvUK gb wbZ ne, gb wbZ Zviv eva ne| GB miKvii cavb KZe ZvB GKUv my`i wbevPbi cwiek Zwi Kiv, my`i wbevPb RvwZK Dcnvi `Iqv| wbevPb gvbB MYZ bq, wK wbevPb hw` RbgZi cKZ cwZdjb bv NU, Zvnj mUv MYZB bq| Avgv`i me Pv GLb nIqv DwPZ my`i wbevPbi w`K `kK GwMq wbq hvIqv| mLvbB Avm miKvwi I weivax ci ga b~bZg GKUv mgSvZvi mZy wbgvY Kivi K_v| G Rb h cKvk msjvc AvqvRb KiZ ne, ZviI nqZv `iKvi bB, AbvbyvwbK hvMvhvMi gvagI mUv me|

 

Avmj K_v njv mw`Qv| miKvii Av` mw`Qv AvQ wK bv, mUvB ck|

Gi ci Avm AviI `yUv ck| Avgiv hLvb hvB, GB cևki gyLvgywL nB| gvbylRb Avgv`i wRvmv Kib, miKvi wK AvmjB gb Ki, Zviv Kvbv fyj Kiwb, hv KiQ, wVK KiQ? gvbylB wVKfve eySQ bv ev gvbylK wVKfve Rvbvbv hvqwb ejB Zviv miKvii w`K _K gyL wdwiq wbqQ| Avgvi aviYv, miKvii kxlvbxq ewiv GUv wekvm Kib| KviY, Zuviv e`x _vKb cևUvKji `qvj w`q| Zuv`i KvQ RbMYi KuvPv PvIqv-cvIqv, nZvkv-vfi Lei cuQvq bv| Avgjviv, ckvmbh, wmg Zuv`i RbMYi gb coZ `q bv| Zv hw` nq, Zvi cwiYwZ AviI Lvivc ne| miKvwi bxwZwbaviK`i eySZ ne, Zuviv AbK fyj KiQb| Zuv`i mme fyj _K GLbB mi AvmZ ne `wMvnfve, PvL covi gZv Ki| Avi fyj ^xKvi Ki webqi m AxKvi KiZ ne h Gme fyji cybivew Zuviv Avi Kieb bv| hLvb hLvb hviv Abvq KiQ, Aciva KiQ, Zv`i wei eev bIqv i KiZ ne|

 

Abw`K weGbwc AvmQ, GB K_vi m e ew-gvbyli PvL-gyL AvZ Zwi nq| AvZi GKUv KviY, Zv`i 2001 _K 2007-Gi `yt^ci w`bjvi K_v gb co| AviKUv KviY njv, weGbwc h wbRK AvaywbK cMwZkxj `j wnme NvlYv KiwQj, wbevPbx iwWI-wUwf eZvq hUv eMg wRqv wbRi gyL ejwQjb, mLvb _K wK Zviv mi Gj? weGbwc gZvq Avmv gvb wK ndvRZ Bmjvgi `vwejv gb bIqv? MvgUm gqiv KvR KiZ hve bv? cv_wgK wkvi ci gqiv Avi yj-KjR coe bv? hyvcivai wePvi wMZ nq hve ev Acivaxiv gyw cve? Zviv wK Avevi gx ne? Zv`i MvwoZ RvZxq cZvKv Doe?

 

weGbwc `k AbKevi gZvq wQj| Zviv Rvb, `kK GwMq wbZ ne bvix-cyil Dfqi mwwjZ cևPvi gvag| GB RvqMvq weGbwcK Zvi Aevb cwivi KiZ ne| Zv`i ejZ ne, hyvcivax`i Zviv m be bv, hyvcivax `jjvK Zviv eRb Kie, hyvcivai wePvi Zviv AevnZ ivLe, hv`i mvRv cvIqvi, Zv`i mvRv `Iqv ne| AvRKB hw` weGbwc GB NvlYv `q, evsjv`ki KvwU ZiY cvYi mg_b Zviv jvf KiZ cvie|

Avgiv Rvwb, gvbyli gb GB AvZI AvQ, nvq nvq, weGbwc RvU hw` AveviI gZvq Avm, Zvnj `ki Kx ne! Avevi GKB gvbyl GI ejb, nvq nvq, GB gnvRvU hw` Avevi gZvq Avm, Zvnj Zviv h evovevwo Kie, Zv _K cwivYi Dcvq Kx? Dfq RvUK GB AvZ `~i KiZ ne| weGbwcK ejZ ne, Zviv gZvq Gj fyjjvi cybivew Kie bv, `k Rw I gjev`x nq hve bv| AvIqvgx jxMK ejZ ne, Zviv gZvq Gj mshZ ne, `ybxwZi wei KVvi eev be, jyUcvUi mswZ e Kivi Rb wekl Awfhvb nvZ be| gvbyl G-ci AvPiY AvZwZ nq I-ci w`K ZvKvQ, I-ci Pnviv `L fxZ nq G-ci w`K ZvKvQ Ges Zv`i PvL-gyL Rgv nQ ivwk ivwk AvZi AKvi| GUv Kvbv fvjv jY bq| GZ MYZ evnZ nZ cvi|

 

wK MYZi Zv Kvbv weK bB| MYZi weK njv AviI MYZ| evK^vaxbZvi weK njv AviI evK^vaxbZv| Avgiv MZ 23 eQii MYZvwK Awfhvvq AbK w`K _KB AbK fvjv KiwQ, DbwZ KiwQ| Dbqbi GB avivevwnKZv eRvq ivLZ ne|

 

AbKB nqZv AbK A KlQb, AbK Pvj Zwi KiQb| wK gvbyl fve GK, Avi nq AviK| wbRi cvZvbv duv` AbK mgq wbRKB coZ nq| mUv hb mec gb ivL| GKUv my`i kvwc~Y wbevPbi gvag h cB gZvq AvmyK, Zviv hw` DbZZi AvPiY Ki, MYZvwK, Amv`vwqK, D`vi, Dbqbeve, bvixeve, `ybxwZweivax GKUv `k Movi AxKvi wbq Avm, wbR`i fyjjvi cybivew bv Kivi cZq e Ki Avm, ZvZ KviI Kvbv Avcw _vKvi K_v bq|

`k hw` MYZ _vK, Zvnj Kvbv miKvii cB Rbweivax, evsjv`k bvgK ivwUi gwjK PZbvweivax Kvbv Aevb bIqv me bq| hw` m Pv nq, ivRc_B Zvi dqmvjv Kiv me| evsjv`ki KvwU KvwU ZiY Zv`i cvYwcq gvZf~wgK cQbi w`K hZ `e bv|

KvRB ewk AvZwZ nIqviI wKQy bB| wbqB `ytmgq _K mymgq gvbylB cuQ `e gvbylK| Ze Zvi Rb ewk g~j hb Avgv`i w`Z bv nq, Zv `Lvi `vwqZ `kbZv`i|

gvbyl wK Zvi cwievi-cwiRbi Rvbgvji wbivcv Pvq, ivvq ewiq AZ `n-gb wbq Ni wdiZ Pvq, mvbi jLvcovi cwiek Pvq, wbRi Avq-DbwZi Pvq| mUv hb wKQyZB wewN&bZ bv nq|

Avwbmyj nK: mvwnwZK I mvsevw`K| 

vbxq mgq : 0024 Nv, 24 mޤ^i 2013  
pag