AmaderShomoy.comhome


ev`viW wdie kwkvjx nq


     

mbvevwnbxi gZv MnY me mgqB `ytmsev`| wgmi 1952 _K mbvevwnbxB wbaviK kw| cwmWU gvnv` gyiwmi DQ`K Ky ejv hvq bv; KviY, KD wbRi wei Ky Ki bv| wgmi mbvevwnbx Kej kvmbi KkjUv e`jQ| A mgqi Rb mbvevwnbx gymwjg ev`viWK ivxq wKQy wmv wbZ w`qwQj| hB Zviv eySj h G iKg PjZ _vKj mbvevwnbxi gZv Le nq ev`viWi gZv evoe, mB Rbvij Ave`j dvvn Avj-wmwm fvejb, h_ nqQ, Avi bq| Ges mbvevwnbxi gZv evovbvi Rb wbgg KgKv Pvjvjb|

mvaviYZ mbvevwnbxi gZv MnY Zxe RvZxqZvev`x Ges LyeB KZZev`x nq _vK| mvaviYfve Zv`i kvmb nq iYkxj| wK  mbvevwnbxi gZv MnY wK `kxq I AvRvwZK chvq cMwZkxj nZ cvi bv? nZB cvi| KLbv KLbv mbvevwnbxi RvZxqZvev` Zv`i AvRvwZK f~-ivRbxwZZ mvgvRev`weivax Ges `kxq ewZ kYxjvi c wbq Avm| 1952 mvj wgmi Mvgvj Ave`j bvmii c_g f~wgKv G iKgB wQj| wK  cMwZkxjZv I RbgywLbZv mbvevwnbxi ^fvei m hvq bv| Zviv `ki wewfb Aski m `i-KlvKwli cwqvq Kv eva Ki| cvkvcvwk Zv`i cMwZev`x RvZxqZvev`x `wfwK Zviv cwZekx`i Ici Pvwcq `Iqvi Pv Ki| m KviY f~-ivRbwZK Zviv kl ch cMwZkxj _vKZ cvi bv| bvmi I bcvwjqbi ejvq GUv mwZ nqwQj|

gymwjg ev`viWi Ici wgmixq mbvevwnbxi `gb-cxobi wekl w`K njv, `k I evBi Gi cwZwqvi aib| 2011 mvj nvmwb gveviKi wei wevf i nj gymwjg ev`viW gveviKi m, A_vr mbvevwnbxi m mgSvZvi gvag wKQyUv ivRbwZK gZv nvwmj mg_ nq| mbvevwnbx, bv gymwjg ev`viW KDB Zvnwii RbZvi Dvbi c wQj bv| wK hB Xj bvgj, mB Zviv ZwoNwo Ki GK wMj LvIqvi Rb gveviKweivax nq DVj| GgbwK cwmWU wbevPbi jovB hLb gveviKcx ebvg ev`viWcx nq DVj, mbvevwnbx, evgcx I mKyjviiv eva nq gyiwmKB mg_b w`j|

gyiwm hLb gZvmxb nq gymwjg SuvK mb msweavb KvhKi KiZ bvgjb, mKyjvi fvUviiv Avevi Rov njv Zvnwii; Zviv gyiwmK wb`v Rvbvj| cwiwwZi wbqY wbZ mbvevwnbx AveviI ZvnwiiK mg_bi Kkj wbj| Avi mKyjvi fvUviivI `yB eQi AvM h mbvevwnbxi wei `uvwoqwQj, GLb Zv`i cB wR`vev` w`Z _vKj| wgmii evg, mKyjvi I gacx  gaweˇ`i fvU GZB Kg h, Zv`i Kvbv GK c Pj bv wMq Dcvq wQj bv| Zviv Pj Mj mbvevwnbxi c|

wek mbvevwnbxi `gb Awfhvbi mg_K Kg bq: Bmivqj, mw` Avie, mshy Avie AvwgivZ, ivwkqv, AvjRwiqv, giv Ges meZ evkvi Avj-Avmv`| Avi wec wQj nvgvm, wZDwbwmqvi Gbnv`v, Zyi I KvZvi| Avi hyivi Aev njv (cwg BDivciI ZvB) h-B wRZyK, hyivi ZvZB nvi| AvgwiKv Gfve wgmi AcvmwK nq `uvovj|

Bmivqji KvQ gyiwmi Pq mbvevwnbxB ewk cQ`i| gacvP mw` Aviei mePq eo gwK ev`viW| evkvi Avj-Avmv` `LQb h ev`viW we`vnx`i weivU mg_K| AvjRwiqv Avi givK Zv`i `ki Bmjvgcx`i mvgjvZ h_ eM cZ nqQ; ZvB gyiwmi cZb Zviv `viY Lywk| ivwkqv wnmve KlQ, gyiwmi cZb gacvPi f~-ivRbxwZZ eo Kvbv A`j-e`j NUQ bv, AZGe ZvivI Lywk|

Zyii PvL (wZDwbwmqvi Gbnv`vi ejvqI) gyiwmi cZb gvb gacx gymwjg miKvii aviYvi civRq| Avi KvZvii Rb gyiwmi civRq gvb mw` Aviei m cwZhvwMZvq Zv`i nvZ KgRvwi nq hvIqv|

hyiv mewKQyi Ici IB A‡j wwZkxjZv Pvq| `iKvi nj Zviv gyiwmi mI KvR KiZ ivwR wQj| Avevi wgmixq mbvevwnbxi mI iqQ Zv`i cyivbv `vvwj| `yB ci ga mgSvZvi PvI KiQ Zviv| GZ Ki `yB cB ALywk nqQ, AviI PU MQ hyivi be iYkxj Mvx Ges gvbevwaKviKgxiv|

Gw`K AvgwiKvi `Iqv mvgwiK mnvqZvi A_ wgmii bv njI Pje| KviY, Zvi _K ewk UvKv w`Q mw` Avie I Avie AvwgivZ| wgmixq mbvevwnbx Pvq hyiv _KB A I mivg wKbZ| wK hw` mvnvh e nq, Zvnj Zviv Ab RvqMv _K mjv msMn Kie| hyivi wgmixq mbvevwnbxK cևqvRb, m `k w`q wegvb Dqb, Mvq`v mnhvwMZv, Bmivqji wbivcvi wbqZv Ges AviI Ggb Ggb welqi Rb, hvi Kvbv Ab weK bB| ZvB IevgvK wgmii welq evrwPZi gaB mxgve _vKZ nqQ|

wgmi WvbcxivB kl ch wRZQ, Avi niQ evgcxiv  (nqZv GLbv Zviv GB mZUv Dcjw KiZ cviwb)| Avi wbwl nIqvi ci gymwjg ev`viW Pj hve Mvcb ivRbxwZZ, hLvb _K Zviv Avevi wdi Avme AviI kwkvjx nq|

Bvbyqj IqvjviBb: gvwKb mgvRwevbx I wekeev weklK|

vbxq mgq : 1721 Nv, 25 mޤ^i 2013 
pag