AmaderShomoy.comhome


ivRbwZK cwievii m`m ejB evW ivRbxwZi wkKvi


W wicvU t gvgevwZ| Uj| dv| GjvK AbK AvMB cZZˡ wefvM cvwVqQ evsjv`k wKU evW| Ze jvWkwWsq wewmwei Avjvi Drm gvgevwZ| wZwb `LQb| ewnwek hvMvhvMi gvag Uj| cieZxZ dv| m RgvbvI `LQb| mB `vwi` cQb dj wewmwe GLb `ki mePq abx xov msv| GLbI wZwb wewmwei ckvmb| `bZv _K evsjv`k wKU evWi m`kvjx nq IVvi cQb hv`i gav Avi kg, mB ZvwjKvi ek Dcii w`KB _vKe Zvi bvg| evsjv`k wKU cwiPvjbvq wbevwPZ, AwbevwPZ ek KqKwU KwgwUi m`m wZwb| evsjv`k wKU evW ewkw`b _vKvi iKWI Zvi `Lj| `yB hyMiI ewk mgq wKU evWi m Rwoq _vKvi AwfZvi K_v Avn` mvv`yj Avjg ewe Rvbvjb mvvwnKK | Avgv`imgq WUKgi cvVK`i Rb mvvrKviwU Zzj aiv njv -

mvvwnK : wKUvi`i ejv nq, AwfZvi weK bvB| wK evW `Lv hvq Awf`i gv_vi Ici GKRb AbwfK Gb emvbv nq| wewmwe cavb evbvbv nq| GUv `Lvi AwfZv Avcbvi mePq ewk| GUvK wKfve `Lb?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : Avgv`i mvgvwRK Ges ivRbwZK cֶvcU evcviUv bZyb wKQy bq| Abwf ejZ Zviv wKU evW nqZ Abwf| Ze wKU ckvmb GKevi Abwf Zv bq| nqZ Kve chvq wKUi m `xNw`b RwoZ wQjb| mLvbI GKUv Aevb Zviv Zwi KiQb| jvBg jvBU Pj GmQb| ZvQvov, AbI Zviv cwZwZ| mewKQy weePbv Ki Zv`i evWcavb evbvbv nqQ| AbKK cvgU Kiv nqQ| nuv, `yB hyMiI ewk mgq evWi wbevwPZ-AwbevwPZ e KwgwUZ KvR KiwQ| KgWvi gwReyi ingvb K. RW. Bmjvg, Avwbmyj Bmjvg gvngy`, KvRx evnvDwb, gvvwdRyi ingvb, mvei nvmb Payix, AvKgj nvmb, Avjx AvmMi jwe, wmbv Beb Rvgvwj, Avng gvvdv Kvgvj, bvRgyj nvmvb cvcb| KvR KiwQ AbK cwmWUi m| KvR KiZ wMq AbK AwfZvI nqQ| Ze nuv, wKU evW MYZi avivevwnKZvi PPv _vKj fwelZ nqZ evW ckvmb Awf KD mfvcwZ wbevPZ neb| ZLb nqZ AvcbvK Avi GB ckUvB KiZ ne bv|

mvvwnK : ckUv DVQ KviY, aib Avcwb, Qvwek eQi wKU evW KLbI m`m wKsev KLbI cwiPvjK wnme AvQb| evWi mn-mfvcwZ c`I wbevwPZ nqQb| Avcbvi cieZx j Zv nIqvi K_v mfvcwZi c`| wK GLvb h mswZ Pvjy ZvZ mfvcwZ nIqvi K_v wK Avcwb fveZ cvib?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : w`m BR Av AvBiwb Ad jvBd ! wKQyB Kivi bB| Avwg PvBjI me wKQy cv w`Z cvie bv| Avi mwZ ejZ wK Avwg Ifve KLbI fvwe bv| Avwg `xNw`b ai evW AvwQ AvgvK mfvcwZ nZ ne, welqUvK mfve `wL bv| eis Avwg GKUv RvqMvq Lywk| evsjv`k wKUi m j^v mgq RwoZ _vKvi myhvM Avgvi nqQ| G`ki wKUi cvq cwZwU euvK e`ji  m RwoZ _vKvi myhvM Avgvi nqQ| GKevi ZiY eqm wKUi m Rwoq wQjvg| mi `kKi kl w`K| Avwg ZLb BDwbfvwmwUZ cwo| mB mgq Avevnbx wUgi gvbRvi nq hvB| Avwki `kKi Mvovi w`K evW g^vi| Zvici wewfb c` KvR KiwQ| GLbI GWnK KwgwUZ AvwQ| GLb gb nq; wKUi m Rwoq fyj Kwiwb| KviY; evsjv`k GLb U cwqs KvwU| Iqv Kvc Lj| Iqv Kvci nv nq| wKU Avgv`i AbiKg GKUv cwiwPwZ Gb w`qQ| GLvb Avgiv K wK cwiPq AvwQ mUv eo K_v bq| eo K_v nQ wKU f~wgKv ivLZ cvijvg wK bv|

mvvwnK : evsjv`k wKU evW hLb A_ mU wQj; we`yr Pj Mj gvgevwZ Rvwjq KvR KiZ nZv, ewnwek hvMvhvM gvb Uj, dv-B fimv wQj, m mgqI Avcwb evW wQjb| GLbI AvQb| Mwie evW Avi abx evW KvR Kivi AwfZv Kgb?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : nuv, GLb Avgiv hviv evW AvwQ Zv`i mevi _K GB RvqMvUvq Avwg GwMq| abx Mwie `yUv evWB KvR Kivi AwfZv AvQ Avgvi| Awekvm gb ne; GKUv mgq wQj hLb Avgiv evW KvR KiZvg Pv LvIqvi eevI wQj bv evW| ZLb dyUej dWvikb mePq abx| Avgiv Pv LZ `j eua Pj hZvg dyUej dWvikb| nvib fvB Pvqi m bvvUvI Kwiq w`Zb evdydZ| KviU Pj MQ; dv cvVvZ cviwQ bv| gvgevwZ Rvwjq em AvwQ| mB Aevi m AvRKi evWK gjvbv hvq bv| GLb hviv evW KgKZv, mvsevw`K, wKUvi Zv`i AbKi c nqZ eyS IVv KwVb ne, wK Aevi fZi w`q wKU AvRKi Aevb Gm cuQQ| Gi Rb Aek wKU evW, wgwWqv, wKUvi mevi f~wgKv AvQ| h hvi RvqMv _KB Ae`vb iLQb|

mvvwnK : Gi Rb Zv cևZKUv evWi wKQy bv wKQy Ae`vb AvQ?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : AekB| GKUv avivevwnKZvi dmj AvRKi GB Aevb| GK GKUv mgq GK GKUv jK nqZ cvavb `qv nqQ| cևZKUv evWiB wKQy bv wKQy fvjv KvR AvQ| aib GKUv mgq XvKvi jxM PvjvbvI GKUv KwVb KvR wQj| Pvj wQj | mUv Avw_K| ckvmwbK| ii w`K hviv evW PvwjqQb Zviv mB Pvjĸjvi gyLvgywL nqQb| Dri MQb| GUv hw` nq mi `kKi Pvj, Zvnj Avwki `kKi Pvj wQj AvRvwZK wKU XvKvi ivv LuvRv| Ggwmwmmn wKQy we`wk `jK Avbv| AvBwmwm UwdZ evsjv`ki Ljv| XvKvq Gwkqv Kvc, hye Gwkqv Kvci gZv UybvgUi AvqvRb Ki wbR`i mvsMVwbK mvg_i cgvY `qv| cvkvcvwk mviv `k yj wKUK Qwoq `qv| Ggb GKUv mgqi K_v Avwg ejwQ hLb wKUi Avkcvk KvRi jvK LyuR cvIqv hZ bv! aib GKUv we`wk `j GmQ| mywfwbqi ei KiZ ne| jvK bB| cqmv bB| AwfZvI bB| ivZi ci ivZ cևm co iqwQ| nqZ UybvgUi kl w`b mywfwbqiUv ei KiZ ciwQ| ZvI Avevi nqZ cևmi wej AaKUv evwK ivLZ nqQ! beB `kK Gm Avgv`i mvgb eo Pvj nq `uvovj AvBwmwm Uwd Lj wekKvc Ljvi hvMZv ARb Kiv| mUv Kijvg| Zvici IqvbW vUvm-U vUvm cvIqv| Av Av evsjv`ki wKUi e`j hvIqv| GUv j^v GKUv Rvwb ejv hZ cvi|

mvvwnK : GB h j^v mgq evsjv`k wKU evWi m Rwoq _vKv; Giga Kvb mgqUvK iYxq ej gb Kib?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : iY Kij cyiv mgqUvB iYxq| KviY; GLb gb nq hLb Avgiv h KvRUv KiwQ mUvB iZc~Y wQj| GKUv bv Kij nqZ AbUv nZv bv| njI nqZ KwVb nZv KivUv| mB weePbvq, GB `xN mgq KvR KiZ cviv Avgvi KvQ AbK iZc~Y| Gi AvM Avwg avivevwnKZvi K_v ejwQjvg| GKUv D`vniY w`ZB nQ| Avgv`i wKUi eo GKUv Uvwbs cqU nQ AvBwmwm Uwd Rq| wekKvc Ljvi hvMZv ARb Kiv| GiAvM Avgiv GKvwaKevi e_ nqwQ AvBwmwm Uwd wRZZ| AbK fvjv `j wbqI 94 mvj Avgiv wekKvc Ljvi hvMZv ARb KiZ cvijvg bv| mB e_Zv _K ewiq AvmZ mB mgqi evW cwiKbv Kij| Avgiv Rvbjvg 97 G gvjqwkqvq AvBwmwm Uwdi Ljv ne Avv Uvd| mUv gv_vq iLB evW XvKvi wKU wjM i Kij Avv Uvd| `yUv gmyg Avgv`i wKUviiv GB Avv Uvd Ljj| AwfZv ARb Kij| mUv gvjqwkqvq KvR w`j| Avgiv Pvwqb njvg| wekKvc Ljvi hvMZv ARb Kijvg| GB wekKvc Ljvi hvMZv ARbUv nqZ bZyb GKUv evWi mgq| h evWi cwmWU wQjb mvei nvmb Payix mvne| wK GB mvdj Zv avivevwnK KvRiB dmj|

mvvwnK : wK BwZnvm chvjvPbv Kij Zv ejZB ne mvei nvmb Payixi bZZvaxb evW mePq mdj| evsjv`k wKUi eo eo mvdjjv mB mgq| Avcwb wbRI mB evWi AbK eo eo KvRi  m RwoqwQjb|

Avn` mvv`yj Avjg ewe : IB mgqUv Avgv`i wKUi Rb GKUv fvjv mgq ejZB ne| jvKI dfvi KiQ Avgv`i| cwiKbv ejyb Avi cwikg ejyb Gi m wKQyUv fvMI `iKvi co mvdji Rb| fvMi mB mnvqZvUyKy Avgiv cqwQ| m mgq hw` Avgiv AvBwmwm UwdZ Pvwqb nZ bv cviZvg, ZvnjI nqZ wekKvc LjZvg| wK IqvbW vUvm cZvg bv| U vUvmi Rb Ave`b KiZ cviZvg bv| `vweUv Rvivjv KiZ cviZvg bv| 99-Gi wekKvc `yUv gvP RZvi ci Avgv`i `vweUv Rvivjv njv| GKB mgq Avgiv dvKvm wKUUv Pvjy Kijvg| miKvii mwVK ivRbwZK wmv Abyhvqx me wgwjq GKUv Rvivjv Kvwbs i KiZ cvijvg| m mgq evWi cwiPvjK W. wbRvg Avi Avwg GKUv cևRUkb Zwi KiwQjvg U vUvm cvIqvi `vweZ, mvsevw`K nvmvb gvmy`I Avgv`i h_ njc KiwQj| Zv Qvov H mgq AvBwmwmI wKUi wekvqbi K_v fvewQj| mB wekvqbi c_ IivI evsjv`kK eQ wbj| KviY, Avgiv Avgv`i mvsMVwbK `Zv cgvY KiwQjvg AvBwmwm bK AvDU UybvgU AvqvRb Ki| Iiv `LQ G`k wKU fvjvevm Ggb cPyi `kK AvQ| AvQ wgwWqvi mvcvU| AvQ i Avi miKvii mvcvU| mewgwjq Avgv`i `vweUvK AMvn KiZ cviwb| BwZnvmi K_v ejj ejZB ne; IUv `Z MwZZ evsjv`k wKUi mvgb GwMq Pjvi mgq| hLb fvMI nvZ evwoq w`qwQj Avgv`i w`K|

mvvwnK : evsjv`k c_g wekKvc Ljvi mgq Avcwb evW m`m| Avevi c_g wekKvc AvqvRbi mgqI Avcwb evW m`m| mw`K _K wbRK fvMevb fveZ cvib| wK GKUv wekKvc AvqvRbi ci evsjv`k wKUi w`K ZvKvj wK gb nq GB `k wekKvc nqwQj?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : GKevi gb ne bv Zv evanq ejv hvq bv| hw` Avgiv ki evsjv wKU wWqvgi w`K ZvKvB, PMvg, Lyjbv wWqvgi w`K ZvKvB Zvnj wK gb ne wKQy Avgiv cqwQ| Ze GUvI wVK hUyKy nZ cviZ, nIqv DwPZ wQj Zv nqwb| mUv Avgv`i `yfvM| AeKvVvgvMZ AviI wKQy Dbqb hw` Avgiv KiZ cviZvg, Zvnj fvjv nZv| wekKvci AvqvRb Kb eje; U vUvm cvIqvi ci GK hyMiI ewk mgq cwiq Mj, Avgv`i, gvb wKU evWi wbR^ Kvbv gvV bB! wgicyi wWqvg ejb, mUv GbGmwmi KvQ _K wjR bqv! GUv Avgv`i mvgwMK e_Zv| GKB  m `yfvMI eU|

mvvwnK : ay `yfvM ejeb Kb? cwiKbvi AfveI Zv eU? m KviY wKU wekKvc AvqvRbi wZb eQi ci wU- UyqwU wekKvc AvqvRb KiZ wMq gvV mgmvq coZ nQ evsjv`kK! Uvi Qvov gvVi KvR KiQ evW mgq bB ej!

Avn` mvv`yj Avjg ewe : wU-UyqwU wekKvc evsjv`k ne GUv wVK nqwQj QeQi AvM| wK mB wekKvc AvqvRbi Kvbv KvR nqwb! nqQ Ges nQ mUv MZ Qgvm! Avi Uvi Qvov me KvR nQ Zv wK bq| mgqi K_v gv_vq iL iUv Avgv`i KiZ nqQ| mLvb iZ Uvi Qvov KvRUv KiZ nqQ| wK cieZx mgq me cwqv gb wbqg Abyhvqx KvR nQ Ges ne| Ze Uvi Qvov Kvbv KvR bv KijB fvjv nZv| wK mgqI GKUv dvi|

mvvwnK : Uvi Qvov Zv evsjv`k-wbDwRjv wmwiRi Uwjwfkb ivBUI wew nQ?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : Uvi Kj Kiv nqwQj| wK KD Wc Kiwb| wK wmwiR KiZ nj Zv Uwjwfkb mPvi jvMe| ZvB mgSvZvi ga w`q GKUv mvUjvBU UwjwfkbK mPvi^Z `qv nQ| mLvb Aek Avgv`i wZ nQ bv| jvfB ne|

mvvwnK : mB jvfi AUv wK cwigvY?

 Avn` mvv`yj Avjg ewe : cvWvKkb K ev` w`j 70 nvRvi Wjvii gZv| cvWvKkb K jvM cvq 4-5 jvL Wjvi| GB UvKvUv Avgv`i w`Z nQ bv| AZxZ Avgv`i cvWvKkb K w`Z nqQ| IUv aij iqvwjwU GKevi Kg cvwQ bv| ZviciI Avwg eje Uvii gvag mvov cj mUv AviI fvjv nZv|

mvvwnK : GUv wK Avcbv`i e_Zv bv?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : Ifve `Lj ZvB| Avevi hw` `Lb Uvie-G Kvbv Uvi Wc nqwb| ZviciI Avgiv wKQy iqvwjwU cvwQ| Zv nj mUv mvdjI eU| Ze nuv, cyiv GdwUwci nvg wmwiRjvi Rb GKevi Uwjwfkb ivBU wewi Uvi Kj Kij nqZ GKUv mvov cvIqv hZ| KviY, me wmwiR Uwjwfkb Kvvwbjv jvf KiZ cvie bv| KvbvUvq jvf Kie| KvbvUv wKQyUv jm ne| me wgwjq Zviv GKUv jvf cve| m KviY Zviv Uvi Wc KiZ| Avgiv gvKwUs Av Kgvwkqvj KwgwU _K evW m iKg c֯ve w`qwQjvg| wK evW wgwUs-G cwmWU ejjb; GZ eo GKUv wWj, GUv wbevwPZ KwgwU GmB KiK| ZvB wmwiR evB wmwiR wewi wmv|

mvvwnK : wewmwei wbevPb wbq AbK K_v nQ| MVbZ ywU AvQ| mB welqwU ewk AvjvwPZ nQ| Avcwb wbR wK gb Kib?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : nuv, AbK K_v nQ| hviv ejQb, Zviv PvBj AbK AvMB MVbZK AviI AbK ewk hyMvchvMx KiZ cviZb| wK Kibwb| ZviciI GKUy GKUy Ki mvgbi w`K GZ ne| Avwg gb Kwi GB MVbZ j c divqvW| Gevi evW mfvcwZ wbevwPZ neb| GUv wewmwei BwZnvm c_g NUbv ne| AveM w`q wPv Kij ne bv| fveveM ewRZ wPv KiB GZ ne| ivZvivwZ me e`j djv me bq| MVbZ mvsNwlK Ges ywUc~Y AbK wKQy Gi AvM GwRGg-G cvm Kwiq bqv nqwQj| mjv gv_vq iL mgvjvPbv Kij fvjv| Ze Avwg ewMZfve gb Kwi; GWnK KwgwUi Pq wbevwPZ KwgwU memgq fvjv| wbevPb njB GKUv wbevwPZ KwgwU cvIqv hve|

mvvwnK : Avcwb wbevPb Kieb?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : BQv AvQ| Kvei KvQ KvDwjiwkc PvBe| cj AekB wbevPb Kie|

mvvwnK : Kve ejZ wK Avevnbx Kve?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : nuv| Avevnbx Kve| MZ `yevi AvgvK Kve KvDwji KiwQj| Avkv KiwQ GeviI Avwg KvDwjiwkc cve|

mvvwnK : GZ eQi wKU evW AvQb| Zvici AveviI _vKZ Pvb Kb?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : wKUK fvjvemB Zv GZ eQi wKUi m AvwQ| mB fvjvevmvi KviYB _vKZ PvB| Avi hw` KvDwjiiv gb Kib; AvgvK w`q ne bv| Avwg _vKe bv| wbRi MnYhvMZv hvPvB Ki wbZ Amyweav wK wbevPbi ga w`q|

mvvwnK : Avgv`i `k GLb ANvwlZfve GKUv evcvi PjQ| hLb h `j gZvq ZLb mB ivRbwZK `ji jvKRbB wKU evW!

Avn` mvv`yj Avjg ewe : Avcbvi K_vUv AvswkK mZ| GLbKvi evWi w`K hw` ZvKvb, wKsev AvMi cwiPvjbv evW, mLvb wK wewfb ivRbwZK `ji Av`k wekvmx jvKRb bB? AvQb| Ze Avwg wekvm Kwi; ivRbxwZ Avi wKUK GK Ki bv `Lvi Zˡ| hw`I Avwg GmwQ GKUv ivRbwZK cwievi _K| Avgvi evev, gig gwnDwb Avng`| GKRb ivRbxwZwe`| cvkvcvwk Ame LjvcvMj GKRb jvK wQjb| wbR gvV wMq Ljv `LZb| LuvRLei ivLZb| Ljv wbq AvjvPbv KiZb| Avwg hLb Avevnbx wKU wUgi gvbRvi njvg 77-78G ZLb Avev WK ejjb; Avevnbxi m RwoqQ Avwg Lye Lywk nqwQ| Ze GKUv K_v gb ivLe Ljv Avi ivRbxwZK KLbI GK Ki dje bv| Kvei welq KveB ivLe| Avevi ivRbxwZi welq Kve Ub be bv| IUv cvwU AwdmB AvjvPbv Kie| Avwg memgq mUv gb Pjvi Pv KiwQ| GLbI Kwi| Avevi GUvI wVK, Avwg ivRbwZK cwievii m`m ej wKU evW `jxq msKxY ivRbxwZi wkKviI nqwQ| wbevwPZ evW _K Abvqfve mwiq `qv nqQ| 2002 mvj wbDwRjv mdi gvbRvi Kiv nqwQj AvgvK| wK mB mgqi miKvii GKUv gnj Ges wgwWqvi GKUv Ask ejj weGbwc gZvq, Zvnj AvIqvgx jxMi GK bZvi Qj Kb gvbRvi nq wbDwRjv hve! Avgvi KvQ _K wUKUwU Ko bqv njv! GgbwK Avgvi cvmcvU ch Zviv diZ w`Z PvBj bv! kwdKyj nK nxiv ejjb; cvmcvU-G wbDwRjvi wfmv AvQ| IUv w`wj _K Kvj Kwiq Gb w`q `e! fveb! GB nQ ivRbxwZ! Avmj Avgv`i wKU mswZ mg nqwb| h KviY IiKg gvbwmKZv iq MQ!

 mvvwnK : GZw`b wKUi m AvQb| wKU ckvmb AvQb| mgqi wnme evsjv`k wKU ckvmb _vKvi iKW Mo djjb| GUvK wKfve `Lb?

Avn` mvv`yj Avjg ewe : Avwg Lye fvMevb| Avwg GB wekl myweavUv cqwQ| Avgvi Kve, Avgvi KwjM, Avgvi dvwgwj mevi mnhvwMZv cqwQ ejB GZw`b ai wKU _vKv me nqQ| Ze Gi Rb mePq ewk ZvM ^xKvi whwb KiQb wZwb Avgvi gv| Avwg Zvi KvQ KZ| cwievii me `vwqZ wZwb Kuva Zyj wbqQb| AvgvK Kvbv wKQy wbq fveZ nqwb| Avi wKU evW _vKvi iKWi K_v ejQb| GUvKI Avwg fvMi evcviB gb Kwi| 

vbxq mgq : 0042 Nv , 25 mޤ^i 2013

  
pag