AmaderShomoy.com

cavbgxK wegvbe`i mseabv `e Av.jxM

Gg G Avnv` kvnxb : RvwZmsN mvD_ mvD_ cyivi cvIqvq cavbgx kL nvwmbvK mseabv `e AvIqvgx jxM| AvMvgx 30 mޤ^i kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i G mseabv `qv ne|

enwZevi ivZ AvIqvgx jxM mfvbxi avbgwi ivRbwZK Kvhvjq AwbavwiZ GK mfvq G wmv bqv nq|...

Roots

Roxypaint
AmaderShomoy.comBest website Packages
cevmi Lei
g`bgvnb KjR mvwZK fwZ cwqvi 70 jvL UvKv gi w`qQb Qv·bZviv - A_gxi GB AwfhvM wK mg_b Kib ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Avgv`i AviI cKvkbv
mekl AviI Lei

cvKv `vjvb DVQ ikgvi evwoZ


mvfvi ivbv cvRvi asm͂ci wbP _K AjwKKfve iv cvIqv gZzqx ikgvi evwoZ GLb DVQ cvKv `vjvb| AvMi gvwUi Nii cvkvcvwk ...

Uvbv niZvji Avfvm


G K AvRv` : AvMvgx 27 Avei _K 31 Avei ch Uvbv cuvP w`bi niZvj Kgm~wP AvmZ cvi| GB Kgm~wPi gvagB miKvi cZbi P~ov ...

C`i ci KVvi Av`vjbi gwKcvkvK kwgK`i


RvKvwiqv Payix ( Ux): Ux wk‡ji cyiv GjvKvq evcK cywjk I wewRwe gvZvqbi ci _K MvgUm KviLvbvjvZ h DRbvKi cwiwwZ ...
wfb Lei
webv`bi Lei
Ljvi Lei

2015 cieZx Dbqb mZ wmv Avmyb


RvwZmsN dvivg wekbZv`i cavbgx kL nvwmbv
wekl cwZwbwa : cavbgx kL nvwmbv ejQb, wek bZv`i Rjevqy cwieZb ivai viv weki UKmB Dbqb eRvq ivLZ 2015-cieZx Dbqb Kgm~wP Ges 2020 mvji ciI GKwU AvBwb KvVvgvi welq mZ wmv wbZ AekB `~i`wkZvi mvi ivLZ ne|
cavbgx ejb, wek bZv`i Avgv`i G weki vqxZi Rb mvaviY jmg~n ARb AekB G

nvwmbvi Rbw`b Kx Dcnvi `eb gbgvnb

W wicvU : evsjv`ki cavbgx kL nvwmbvi Rbw`b ...

RvwZmsN gnvmwPei AvgY wbDBqK W. BDb~m

W wicvU : RvwZmsN gnvmwPe evb wK gybi AvgY hyiv ...

BIi mvb BR fwi vU Rq mK nvwmbvK Ievgv

wekl cwZwbwa : RvwZmsN mvaviY cwil`i Awaekb cavbgx ...

mgmvi mgvavb KiZ bv cvij MvgUm wk nvZ Qvov ne

gvRnvi L`Kvi t Zix cvkvK wk KviLvbvq cwZw`bB kwgK ...

Kvkxii gx`i A_ `q mbvevwnbx

dviK Avjg : fviZ kvwmZ Kvkxi mbvevwnbx-gx I ivRbwZK`i ...

SuzwKc~Y `k _K ei nq AvmQ evsjv`k

Avey mvB`: wdbvwqvj GvKkb Uvdvm ev GdGwUGdGi ......

Avcwb Kv_vq, evb wK gyb ?

Rbv_b wUcvigvb : mwZ RvwZmsN gnvmwPe evb wK gyb wmwiqv ...

50wU Avmb kwiK`i `Iqvi K_v fveQ weGbwc

dviK Avjg: AvMvgx RvZxq wbevPb 250 Avmb wbR`i KvQ ...

KvR bvB ZvB jsgvP, 22 Avei ivgcvji wfwc֯i

Gg G Avnv` kvnxb : cavbgxi Rvjvwb Dc`v ZwdK B ...

js gvP dwi`cyi Rvjvwb Dc`vi ee JZ

iwdK Avng` : jsgvP wbq cavbgxi Rvjvwb Dc`v ZwdK-B-Gjvnxi ee mxgvnxb JׇZi cKvk ej ge ......

wbKve civq Qvx ewnvii `ytmvnm `L wZ

AavcK W. ZvRgix Gm G Bmjvg: wbKve Ges eviKv wbq MZ ...

ivL Avjvn gvi K !

ivwk` wiqvR: Mvwo Pvwjq wbweN hvwQjb Pxbi wRqvsmy ...

Lvj`v Zvjevbi bx : ebgx

W wicvU : eb I cwiekgx W. nvQvb gvngy` ejQb, ...

hme Qv·bZv Qv·`i KvQ _K wd Kwgkb
bq Zviv `ki kΓ : wmjU A_gx

Aib miKvi, wmjU : A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ ejQb, ...

weivax bZvi wbevPb cwZnZi WvK vUevwR : nvwbd

Avyj gywbe Kzwqv _K : weivax `ji bZv wbevPb cwZnZi ...

MvgU AwiZv bB : ^ivgx

Avwbmyi ingvb Zcb : MvgU mi KvbI AwiZv bB ej ...

MvgU kwgK Av`vjb AevnZ

AvnZ kZvwaK wjwe 6 Mvwo fvOPzi moK Aeiva cywjk-kwgK ...

Avi `vjvj nZ PvB bv : Gikv`

iwdK Avng` (XvKv) I Aib miKvi (wmjU) : RvZxq cvwUi ...

GZv Avjv Kv_vq `Ljb Lvj`v wRqv!

bvkivZ Avwkqvbv Payix : mveK cavbgx I weivax `jxq bx eMg Lvj`v wRqv wbevPbKvjxb miKvii cavb ...

AveviI KvbvWv hve `y`Ki wUg

bvkivZ Avwkqvbv Payix : AveviI KvbvWv hve `y`Ki wUg| cvmZz cK civgkK wbqvM wbq `ybxwZi Z` ...

cvwKvb fwgK bZzb xci mw, wbnZ 3 kZvwaK

AvRvwZK W : cvwKvbi `wY-cwgvjxq ejywPvb ...

MvRxcyi A jyɇb AakZ Qvwkwei KvWvi RwoZ!

wece wekvm : MvRxcyii fvMvov GjvKvq Kjvmvm Avcvijm ...

HkxK wec_Mvgx Kivi cQb Rwbi nvZ

cywjk `wZ nZvi inm D`NvUb e Mvq`viv
nvwjg ...

miKvii wb`k gvbZ ne bBj Kcvj `ytL AvQ

miKvwi KgKZv`i Dχk gvnv` bvwmg
iwdK Avng` ...

wiwfD Qvov Kv`i gvjvi duvwm KvhKi bq : gI`y`

RvZxqZvev`x AvBbRxex dvivgi msev` mjb `vwe
wbR^ ...

KvivMvi mskvabvMvi kvwi RvqMv bq

Kvwkgcyi KvivMvi MvgU Dvab AvBwR wcRb
nvwjg gvnv` : KvivMvi kvwi RvqMv bq, GUv mskvabvMvi| ...

wQbZvBKvix`i bRi GwUGg KvWi w`K

BmgvCj mvBb Bgy : ivRavbxZ AveviI wWU KvW wQbZvBKvix P mwq nq DVQ| AvBbkLjv evwnbxi ZrciZvq ......

cavbgxK ndvRZi viKwiwc

iwdK Avng` : ndvRZ Bmjvg evsjv`k Gi c _K KIgx ......

cev iwRw Awdmi Aeevcbvq Rb`yfvM Pig

gwneyj Aviwdb, ivRkvnx _K : ivRkvnxi cev iwRw Awdm KvR KiZ Avmv mvaviY gvbyli `yfvM Pig cQQ| ...

MvBevvq nvievj wPwKrmvi bvg cZviYv cZviKP nvwZq wbQ jvL jvL UvKv

Avey Zvni, MvBevv _K : MvBevvi mKj DcRjvq hb wPwKrmvmn kZ iKgi wPwKrmvi bvg evmv, evRvi wewfb ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>