AmaderShomoy.comhome


weGbwci AbKB miKvii m : Mqki


W wicvU : weGbwci kxl bZv`i AbKB miKvii m A`kfve AvQb ej ge KiQb weGbwci vqx KwgwUi m`m Mqki P` ivq|

myhvM cj AZxZi bvq Zviv AveviI Lvj`v wRqvK gvBbvm KiZ PvBeb ejI Avkv e Kib wZwb|

enwZevi `ycyi RvZxq cmKve weGbwc Pqvicvmb Lvj`v wRqv I wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi 6 Kvivgyw w`em Dcj wRqv

mwbK `j AvqvwRZ AvjvPbv mfvq cavb AwZw_i ee wZwb Dciv ge Kib|

        

Mqki P` ivq ejb, 1/11 Z Lvj`v wRqv hw` we`k hZb Ze AvR ivRbwZK bvUKi g Avgv`i Ab ic cvIqv hZv| AbK `pZv I mvnmi m wZwb `k wQjb| 

Lvj`v wRqv KvivMvi hvIqvi AvM weGbwci ZrKvjxb gnvmwPe hv`i mvgb Lvj`v wRqvK weGbwci ivRbxwZ _K gvBbvmi c֯ve w`jb Zviv GLb Kv_vq? Zviv GLb Lvj`v wRqvi wek, `wY n mRQb|

wZwb ejb, mvgb Kvievwb C`, Kvievwbi MiI ^Qvq Kvievwb nZ Avm bv| Avgiv Kvievwbi K_v ewj| Avgvi AZxZi ivRbwZK AwfZv _K ejwQ, KLb Zviv Lvj`v wRqvK ԆKvievwb KiZ LoMn nq D`xqgvb nq, GB Avkv nZ Avwg gy bB, gy nZ cvwi bv|

weGbwc wKQy bZv miKvii m A`k mKi KviY miKvi GZ Avvjb KiQ AwfhvM Ki weGbwci GB bZv ejb, miKvii m RbMY bB| GK gynyZi RbI Zviv G miKviK Avi `LZ Pvq bv| ZviciI G miKvi AvQ Ges `vcUi mB AvQ| Gi KviY wKQy bZv GKw`K weGbwci m ivRc_ Av`vjb KiQ Abw`K Zviv miKvii mI A`kfve AvQb| Avi GB KviYB GLbv miKvii cZb nQ bv| G`i KviYB miKvi GZ Avvjbi myhvM cvQ|

loh hfveB nvK bv Kb, ZvZ RbMYi Av`vjb wedj ne bv ej miKviK uwkqvi Ki Mqki ejb, weGbwci mvgb GLb AbK dgyjv Avme, mjvK gvKvejv KiB Avgv`i miKvi cZb wbwZ KiZ ne|

weGbwci bZviv Av`vjb iL gbvqbc cvIqvi cwZhvwMZvi wj iqQb AwfhvM Ki weGbwci GB bZv ejb, wbevPb ne wK, ne bv, `k wVK c_ hve wK bv Zvi wVK bB, A_P AbKB Av`vjb ev` w`q gbvbqb wbq e|

mevBK Av`vjbgyLx nIqvi Avn&evb Rvwbq wZwb ejb, Av`vjb Rqx nj, wbevPb myy I wbic nj mB wbevPb AvIqvgx jxMi Kvb cvv _vKe bv| weGbwci avbi kxl wbq hw` KjvMvQI cv_x nb, Zvnj Kjv MvQB wbevwPZ ne|

AvqvRK msMVbi mfvcwZ Gm Gg Avkivdyji mfvcwZZ mfvq Aviv ee ivLb weGbwc wbevnx KwgwUi mn-AvBb welqK mv`K AvW. Zgyi Avjg L`Kvi, weGbwc wbevnx KwgwUi m`m AvW. AvdRvj GBP Lvb, msMVbi mvaviY mv`K gv. RvwKi nvmb Lvb cgyL| evsjvwbDR

vbxq mgq : 1532 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag