AmaderShomoy.comhome


Bkvi Kvhvjq ivei Awfhvb, AvUK 6


G K AvRv` : dmeyK I UzBUvimn wewfb mvgvwRK hvMvhvM gvag miKvi weivax cPviYvi AwfhvM Bmjvgx kvmbZ Qv Av`vjbi mfvcwZ Avwidzj Bmjvgmn AZZ 6 RbK AvUK KiQ ive| enwZevi ejv 3Uvi w`K ivRavbx cyivbv cbi msMVbwUi K`xq Kvhvjq Awfhvb Pvwjq Zv`i AvUK Kiv nq|

AvUK Abvb QvAv`vjbi bZv`i ga iqQb- cPvi mv`K Avyi ingvb wMjgvb, gv`ivmv welqK mv`K Gg`v`yjvn dvnv`, mvwnZ mv`K ingZ Djvn, KvhKix m`m kL gvid I XvKv gnvbMi c~e KwgwUi bZv wmivRyj Bmjvg|

G welq Bmjvgx Av`vjb evsjv`ki K`xq mnKvix cPvi mv`K AvwZKyi ingvb ejb, AvKwKfve G Qv·bZv`i AvUK Ki wbq hvIqv nq| Zv`i wei mvgvwRK hvMvhvM gvag ivweivax cPviYvi AwfhvM Avbv nqQ|

Ze AvUK Gme Qv bZv`i wei Kvbv gvgjv nqQ wK bv m evcvi GLbv wbwZ nIqv hvqwb ej Rvbvb AvwZKzi ingvb|

AvUK Ki wbq hvIqvi mgq ivei m`miv Bmjvgx Av`vjbi gnvmwPe Aa gvIjvbv BDbymK RvwbqQb, Zv`iK wRvmvev` Kiv ne| miKvi weivax cPviYvi m Kvbv mswkZv AvQ wK-bv Zv LwZq `Lv ne|

Bmjvgx Av`vjbi cwmwWqvg m`m gvIjvbv gvmvK wejvn Avj gv`vbx ejb, Avgv`i Qviv G aibi KgKvi m mswk _vKZ cvi bv| Zv`i wei Ggb AwfhvM mwVK bq| ZeyI AvBbkLjv evwnbxi m`miv hKvbv welq wRvmvev` KiZB cvib| Ze Zv`i wei Kx eev bq, Zvi Dci Avgv`i Kgm~wP wbfi Kie|

Gw`K ive-3 Gi Kvvwb Kgvvi L`Kvi kvgxgv Bqvmwgb Rvbvb, Awfhvb Pvwjq ek KqKRbK AvUK Kiv nqQ| Zv`i welq ci Rvbvbv ne|

vbxq mgq : 1633 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag