AmaderShomoy.comhome


wbevPb evav w`j mevZK cwZiva: ^ivgx


PUMvg cwZwbwa: wbevPb I fvU evav w`j mevZK Pv w`q miKvi Zv`i cwZiva I `gb Kie ej uwkqvwi RvwbqQb ^ivgx gnxDxb Lvb AvjgMxi|

wZwb ejb, Kvbv ew hw` ejb, wbevPb AskMnY Kieb bv, wbevPb evav `eb, fvU w`Z Mj evav `eb, ivi mevZK Pv w`q Zv`i cwZiva I `gb Kiv ne|

 

enwZevi PMvg hvbe-7 Gi `dZi Dvab Abyvb wZwb Gme K_v ejb|

 

mdvqvi wbq mvsevw`K`i GK cևki Reve ^ivgx ejb, mvmxiv hLb AvBb-kLjv evwnbxi m`m`i AvgY Ki ZLb Zviv AvZiv_ wj Ki| mdvqvi njv AvZivi ZrciZv|

G mgq MYZ ivq wbevPb myy I wbic KiZ AvBbkLjv I wbivcv evwnbxi cwZ Avn&evb Rvbvb ^ivgx|

Abyvb wekl AwZw_i wQjb AvIqvgx jxMi cPvi I cKvkbv mv`K Ges cwiek I ebgx W. nvQvb gvngy`|

vbxq mgq : 1700 NUv, 26 mޤ^i 2013 
pag