AmaderShomoy.comhome


UgUvUv


ivwk` wiqvR: GKB MvQ UgUv I Avjy Pvl Ki ClYxq mvdj cvIqv MQ| GKwU MvQ _K MvdwUs cwZZ AZZ 5k UgUv QvovI ek wKQz Avjy Drcv`b Ki ZvK jvwMq w`qQb, wewUk GK Pvlx| 15 eQi AvM cj nvbmW hyiv eovZ wMq `LZ cvb GKwU UgUv MvQi m mshy Aevq Avjy MvQ eo DVQ| 

hnZz Avjy I UgUv GKB Kwl cwievii m`m ZvB GK m G `ywU dmj Pvl Kiv me wK mgmv nQ wKfve G `ywU m`mK MvdwUs cwZZ G m Avbv hve| cj nvbmW Avi GK wecvK cob h Kgb Ki evwYwRKfve Gaibi Pvlvev` Kiv hve| GKB aibi AvKwZi UgUv I Avjy MvQ eQ wbq cixvi ci Zv me nqQ| Gici MvdwUs wekl`i mvnvh bqv nq| wewUk Kwl Drcv`b cwZvb _gmb G giMvb Gaibi evwYwR Pvlvev` bvg| 

RbwUK MelYvi mvnvh GLb UgUv I Avjy GK m Pvlvev`i welq weq cKvk Ki Kwl wekliv ejQb, GwU Avmj dvsKbBb ev `ZvKvi Lv` MelYvi KvR| Gaibi UgUv I Avjy Drcv`bi ci dmjwUi bvg `qv nqQ UgUvUv| weUb c_gevii gZ AZvaywbK chywi MvdwUs cwZZ Drcvw`Z UgUvUv Rbmg Avbv nqQ| 

Kwl wevbxiv ejQb, MvdwUs cwZZ UgUv I Avjy MvQK GK m wbq Avmvi mgq Zvcgvvi ZviZgK wekl weePbvq AvbZ nq| Ze djb AfvweZ mvdj I dmji DP gvb `L `viY Lywk GLb cj nvbmW| 

vbxq mgq :  1711 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag