AmaderShomoy.comhome


gacvPi 6 `k wekvj wewbqvM


ivwk` wiqvR: mw` Avie `kwUi hvMvhvM AeKvVvgv LvZ 77 wewjqb gvwKb Wjvi wewbqvM KiZ hvQ| ij, moK I mZz LvZ G wewbqvM evcK Kgmsvb I chUbi myweav ew cve|  eZgvb `kwUi hvMvhvM AeKvVvgv LvZ 109 wewjqb Wjvii wewbqvM evZevqb nQ| GQvov cvBcjvBb Aviv 58 wewjqb Wjvii wewbqvM cwiKbv iqQ hv avivevwnKfve evZevqb Kie `kwU| Avie wbDR

KvZvii fvi wgwWj B Mc mw` Avie moK I mZz LvZ 20 wewjqb Wjvi I ij LvZ Aviv35 wewjqb Wjvi wewbqvM Abygv`b w`qQ| Gme cwiKbv evZevqb nj mw` Avie, KvZvi I mshy Avie AvwgivZ wekvj chUb LvZi mw ne| GRb 109 wewjqb Wjvii wewbqvM evZevqbi KvR PjQ|  

GQvov Igvb AvMvgx KqK eQi ij, moK I mZz LvZ wewbqvM KiQ cvq 15 wewjqb Wjvi| KzqZ Gaibi hvMvhvM LvZ wewbqvM KiQ 13 wewjqb Wjvi| Gi AvM evnivBb moK, mZz I Uvbj hvMvhvM AvovB wewjqb Wjvi wewbqvM Ki| Mvjd UvwdKi c`kbx cwiPvjK wiPvW cvwfU ejb gacvPi h 6wU `k hvMvhvM AeKvVvgv LvZ GK WRbiI ewk wewbqvM cwiKbv nvZ bq Gme evZevqb ZviB Ask| Avi Gaibi wewbqvM KvR cZ cwZhvwMZv KiQ weki bvgKiv 3 nvRvi Uv݇cvU wewbqvM cwZvb| 

vbxq mgq : 1755 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag