AmaderShomoy.comhome


msweavb Abyhvqx AvMvgx wbevPb : Rve` Avjx


dwi`cyi cwZwbwa : wbevPb Kwgkbvi weևMwWqvi Rbvij (Aet) gv. Rve` Avjx ejQb, AvMvgx wbevPb msweavb Abyhvqx h_v mgq AbywZ ne| AvBb hv AvQ m AbyhvqxB wbevPb Kwgkb Pje| KvbgB AvBbi evBi wKQy Kiv hvebv|

 

AvR enwZevi weKvj dwi`cyi wbgvYvaxb AvwjK mvfvi kb cwi`kbKvj wZwb G K_v ejb|

 

wZwb ejb, `ki mKj DcRjvq mvfvi kb vcbi gvag mev RbMYi `viMvovq cQ `qv ne|

 

wZwb AviI ejb, cwZ eQii Rvbyqvix gvm fvUvi ZvwjKv nvj bvMv` Kiv nq|Ze mvfvi kb nIqvi ci wbqwgZ fvUvi ZvwjKv nvjbvMv` Kiv ne| GZ fvMvw nvm cve| fyjI Kg ne|

 

Gmgq Zvi m dwi`cyii Rjv ckvmK gBbDwb Avng`, cywjk mycvi Rvwgj nvmvb, Rjv wbevPb KgKZv gv.eRjyi ingvb DcwZ wQjb|

vbxq mgq : 1850 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag