AmaderShomoy.comhome


RvZxq cvwU gnvRvUB AvQ `vwe nvwbdi


cvebv cwZwbwa : AvIqvgx jxMi hyM mvaviY mv`K I cavbgxi wekl mnKvix gvneye Dj Avjg nvwbd ejQb, RvZxq cvwU gnvRvU AvQ, gnvRvUB _vKe| eZgvb miKvi wbq Gikv`i ge cm wZwb ejb, `jK mymsnZ Kivi Rb `jxq cavb wnme AbK K_vB ejZ nq|

 

enwZevi `ycyi cvebvi Cki`xi AvIqvgx jxM Kvhvjq cavbgx cvebv AvMgb Dcj AvqvwRZ GK c֯ywZ mfv kl mvsevw`K`i wZwb G K_v ejb|

 

wZwb AviI ejb, eZgvb msweavbi AvjvKB AvMvgx RvZxq msm` wbevPb AbywZ ne| mB wbevPb weGbwc AekB AskMnY Kieb| weGbwci Av`vjbi gwKK wZwb ivRbwZK Kkj wnme AewnZ Kib|

 

G mfvq cvebvmn `ki Di `wYv‡ji 12wU Rjvi AvIqvgx jxM bZviv DcwZ wQjb| cavbgx kL nvwmbv AvMvgx 2 Avei cvebvi iccyi cvigvYyweK we`yr K`i wfwc֯i vcb Kieb|

vbxq mgq : 1858 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag