AmaderShomoy.comhome


Xvwei nj _K wkwei m`n 10 Qv·K ei Ki w`j QvjxM


wbR^ cwZe`K : dmeyK Bmjvgx vUvm kqvi Kivq XvKv wekwe`vjqi mwjgyjvn gymwjg (GmGg) nj wkwei Kivi AwfhvM Gb 10 wkv_xK nj _K ei Ki w`qQ nj kvLv QvjxMi bZvKgxiv| eyaevi ivZ G NUbv NU|

G`i ga wZb RbK evcK gviai Kiv nqQ| iZi AvnZ`iK XvKv gwWKj KjR cv_wgK wPwKrmv kl ivRavbxi GKwU emiKvwi gwWKj fwZ Kiv nqQ|

nj m~ Rvbvq, MZ KqKw`b ai wkwei m`n ek wKQy Qv·K Kov bRi`vwiZ ivL QvjxM| G dmeyK hviv ewk Bmjvgx vUvm kqvi KiQb Zv`i ga _K ivZ 12 Uvq GK RbK AvUK Kiv nq| MZ mvnI GKBfve wZb Rb Qv·K gi nj _K ei Ki `qv nq|

ci m`nfvRb Aviv bq Qv·K WK Gb nj QvjxM mfvcwZ gnw` nvmvb I mvaviY mv`K wbRvgyj nK w``vii (27 I 150) K wRvmvev` Kiv nq| AwfhvM cvIqv MQ, G mgq KqKRb Qv·K v I iW w`q wbhvZb Pvjvbv nq| ivZ 1Uv _K  fvi 5Uv ch wbhvZbi ci Zv`iK nj _K ei Ki `qv nq|

iZi AvnZiv njb, wbcyb (gvKwUs wefvM- 4_ el), BDmyd (ivwevb wefvM- 4_ el) I kixd (jvK ckvmb wefvM- 4_ el)|

GQvov hv`iK nj _K ei Ki `qv nqQ Zviv njb, iwb (cvwj-gvvm), iwng (BwZnvm-3q el), ivbv (jvK ckvmb- 4_ el), gn`x (gvvm- mgvRwevb) I evwK`i bvg Rvbv hvqwb|

GmGg nj kvLv QvjxM mvaviY mv`K wbRvgyj nK w``vi  ejb, hv`iK nj _K ei Kiv nqQ Zviv wkweii ivRbxwZi m RwoZ|

nj cևfv AavcK W. Mvjvg gvnv` f~uBqv ejb, ivZ wkwei AwfhvM wKQy wkv_x`iK ei Ki `qvi K_v bwQ| Ze G`i ga mvaviY Kvbv wkv_x _K _vKj LuvR-Lei bqv ne|

Gw`K Rij nK nj kL knx`yj Bmjvg bvgi GK Qv`jKgxK nj _K  ei Ki w`qQ nj kvLv QvjxM|  kL knx`yj Bmjvg ivwevb wefvMi gvvmi wkv_x| m nji 130 b^i ig _vKZ|

vbxq mgq : 1933 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag