AmaderShomoy.comhome


AvovBk KvwU UvKv AwZ`vwi`ZvK we`vq RvbvZ cvi


Avey mvB`: euP _vKvi Rb cwZw`b Lvevi b~bZg h cyw cևqvRb Zvi PqI Kg Avq hv`i, ZvivB AwZ `wi`| Zviv w`b wZbeviiI Kg Lvevi cvq Ges ZvI Avevi fvZ wbfi| Zv`i bB Zgb Kvb Kgmsvbi myhvM| KviY Zv`i ewkifvMB cZZ A‡j evm Ki| Zv`i bv AvQ Zgb Kvb wkv, bv AvQ Kvb welq `Zv ev AwfZv| AbK Avevi RvwZMZfve msLvjNy nIqvq Zv`i KvRi I Lye mxwgZ| Avevi AbK kvixwiKfve cwZew`| dj Zv`i c kvixwiK cwikg Ki Avq ivRMvi Kiv me nq bv| cZZ A‡ji cvkvcvwk gvZZvwK cwievijvZ AwZ `vwi`Zvi nvi ewk j Kiv hvq| KviY Hme cwievijvZ bvixiv evBi KvR Ki Avq DcvRb Ki _vK| Avi hnZz kvixwiK cwikg _KB Zv`i cavb Avq ZvB cyil`i Zzjbvq AvqI Zv`i Kg| KviY kvixwiK MVb Abyhvqx bvixiv cyil`i Zzjbvq Kg kwkvjx nIqvq cyil`i mgvb cwikg Kiv bvix`i c me nq bv| Gme AwZ`wi` cwievii AbK cyil Zv`i x mZvb`i mwVKfve fiY cvlY w`Z cvi bv| AbK Avevi Afvei Zvobvq x-mZvbK dj Ab Pj hvq| dj Avq DcvRbi KD bv _vKvq Zv`i AZZ gvbeZi Rxeb hvcb KiZ nq| Gme cwievii AwaKvsk Qj gqiv Abi evwoZ KvR Ki| Avevi AbK cZviYvi dvu` co Zv`i mZvb`i Zzj `q wk cvPviKvix`i nvZ| dj Gme wkiv bv cvq wkvi myhvM bv cvq GKUz fvjv Lvevi|

wk`i c_g `yeQi njv gvbwmK weKvki mgq| dj Gmgq Lv`i cyw AZZ Riwi| wK AwZ`wi` cwievii mZvbiv b~bZg cyw _K ewZ| euP _vKvi Rb wki cavb h Pvwn`v mB LveviB hLb wVKgZv Kvb wki fvM RvU bv ZLb wkv Zv AbK `~ii K_v| `k eZgvb 80 jvL AwZ `wi` wk iqQ| yav I wkvi Afve hv`i fwelZ AvR AwbwZ|  2010 mvji cwimsLvb Abyhvqx `k AwZ `wi` gvbyli msLv 2 KvwU 6 jvL A_vr `ki cvq 60 jvL cwievi AwZ `wi`| Ze eZgvb cwiwwZZ AwZ `vwi`Zv wbg~j Kiv me| GRb cևqvRb miKvi I mvg_evb`i mnvqZv I RbmPZbZv| weklKi cZZ AjjvZ RbmPZbv ewi cvkvcvwk mLvb Kgmsvbi myhvM mw Kiv Mj `k _K AwZ`vwi`Zv mnRB `~i Kiv me ne| GiB ga miKvii cvkvcvwk ekwKQz `wk-we`wk msv `ki AwZ `vwi`Zv `~ixKiY ek wKQz cvMvg nvZ wbqQ| BBD Gi Lv` wbivcv Kgm~wP I  evKi AwZ`vwi`Zv wbg~j KgmwPmn Aviv ek wKQz KgmwP GiB ga Pvjy nqQ| Gme KgmwPi AvIZvq ekwKQz cvKR cvMvg nvZ bqv nqQ| Gme cvKR cvMvgi AvIZvq gv 500 Wjvi mnvqZvq GKwU cwieviK AwZ `vwi`Zvi wkKj _K ei Ki Avbv me| Gme Kgm~wP Hme cwievii RbB nvZ bqv nqQ hv`i AvZKgsvb Zwii Rb b~bZg Avw_K mvg_ bB| eZgvb 10 jvL cwieviK GB cvMvgi AvIZvq Avbv nqQ| GB Kgm~wP mdj nj evwK 50 jvL cwieviKI GB Kgm~wPi AvIZvq Avbv ne Ges GZ eq ne cvq AvovB wewjqb Wjvi| evsjv`k Kgc GK WRb wewjqbvi iqQb| miKvii cvkvcvwk mgvRi Gme abx ew hw` `ki AwZ `wi` gvbyli mnvqZvq GwMq Avm Zvnj Lye mnRB `k _K AwZ `vwi`Zv wbg~j Kiv me| WBjx vi

vbxq mgq : 1956 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag