AmaderShomoy.com



home


Av.jxMi gyLvk Lyj w`qQ bvwmg


Gg G Avnv` kvnxb: gZvmxb `j AvIqvgx jxMi cwmwWqvg m`m gvnv` bvwmg miKvwi KgKZv`i Dχk h ee w`qQb ZvZ wZwb Zvi `ji gyLvk Lyj w`qQb ej ge KiQb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi|

 

enwZevi weKvj RvZxq cmKve evsjv`k gywhvv MYcwil` AvqvwRZ Ԇ`kcwgK AKyZvfq mvsevw`K gig AvZvDm mvgv`i ^c I AvRKi evsjv`k kxlK AvjvPbv mfvq G ge Kib wZwb|

 

DjL, MZ eyaevi eey AvwfwbDq eey I RvZxq Pvi bZv cwil` AvqvwRZ eZgvb miKvii Dbqb I RbMYi cZvkv kxlK AvjvPbv mfvq bvwmg ejb, miKvii KgKZv hviv AvQb, Zv`i Avgv`i K_v Abyhvqx PjZ ne| hviv wb`k gvbeb bv Zv`i Kcvj `ytL AvQ| Zv`i evwoZ cvwVq `qv ne| 

 

dLij ejb, mvnivIqv`x D`vb bgx kvRvnvb Lvbi kwgK mgveki ci Zwi cvkvK LvZ AwiZv PjQ| wRqvDi ingvb G wki mw KiwQjb| RvZxq Ges AvRvwZK chvqi PvKvix`i Rb G wk GLb gwKi myLxb| cvkvK gvwjKivI G wk asmi Avkv KiQb|

 

wZwb ejb, evsjv`ki gvbyli Rb `yfvM h, gIjvbv fvmvbxi nvZ Mov AvIqvgx jxM GLb ivRbwZKfve `Dwjqv nq MQ| Zviv ivRbwZKfve gvKvejv KiZ bv ci ivRbxwZwe``i KvivMvi wbQ| kvfvRb ew`i wePvii gyLvgywL KiQ|

 

evsjv`ki gvbyli fvM wbq wQwbwgwb LjZ `qv ne bv DjL Ki weGbwci fvicv gnvmwPe ejb, ^c wQjv myLx mg evsjv`k Movi| wK KvwLZ ^c c~iY bv nIqvi Rb AvIqvgx jxM AbKvsk `vqx|

 

mvsevw`K AvZvDm mvgv`i k~bvb c~iY nIqvi bq ge Ki dLij ejb, `ki eZgvb vwKvjxb mgq AvZvDm mvgv`K eo cևqvRb| wZwb weGbwc ev Ab Kvbv `ji wQjb bv| wZwb wQjb `kcwgK|

 

wZwb ejb, AvZvDm mvgv` mevi KvQ AZ kևq GKRb  gvbyl wQjb| wec`i mgq wZwb G`ki RbMYi c wbqQb| wbRi weeKi KvQ KLbv civwRZ nbwb|

 

AvqvRK msMVbi mfvcwZ BmwZqvK AvwRR DjdvZi mfvcwZZ I mv`K Avng` Lvbi mvjbvq mfvq Ab`i ga weGbwc Pqvicvimbi Dc`v kIKZ gvngy`, weGbwci A_bwZK mv`K Avym mvjvg, MY^vi cwZvZv Wv. Rvdijvn Payix, mvsevw`K kwdK ingvb, Kwe Avyj nvB wkK`vi I mvsevw`K bZv Gg Avyjvn cgyL ee ivLb|

vbxq mgq : 1956 NUv, 26 mޤ^i 2013



 
pag