AmaderShomoy.comhome


dvBU msKU mw`Z AvUK hZ cvi 40 nvRvi evsjv`wk cevmx


G K AvRv` : nR hvx`i AwZwi Pvci dj dvBU msKUi KviY mw`Z Avie AvUK hZ cvi cvq 40 nvRvi Aea evsjv`wk cevmx, hviv BZvga mw` miKvii mvaviY gvi AvIZvq `k divi c֯wZ wbwQjb|

mw` Avie evsjv`ki iv`~Z gynv` kwn`yj Bmjvg RvwbqQb, `k divi Dχk Abw_f 70 nvRvi evsjv`wk `~Zvevm _K AvDU cvm msMn KiQ| Gi ga 25 _K 30 nvRvi Awfevmx BZvga `k wdi MQ| AvMvgx 3 bf^i chZ mw` miKvii mvaviY gvi gqv` iqQ| wK GiB ga nRhvx`i Pvc eo hvIqvq me wegvb eywKs nq hvIqvq Pig dvBU msKU `Lv w`qQ| Avi GZ evKx 40 nvRvi evsjv`wk GLvb AvUK hvIqvi Avkvq coQb|

wZwb ejb, AvDU cvm bqv Gme cevmx AvMvgx 3 bf^ii AvM `k wdi Mj Kvbv mgmv ne bv| wK GB mgqi ga `k wdiZ e_ nj Zv`iK Rj-Rwigvbv gyLvgyLx nZ ne|

Gme Awfevmxiv GLb Kb `k wdiQ bv? Ggb cևki Reve iv`~Z kwn`yj Bmjvg ejb, nRi mgq AwZwi Avqi Avkvq Zviv `k wdi hZ Mwogwm KiQ|

evsjv`k _K Gevi gvU nRhvxi msLv 87 nvRvi 689 Rb| AvMvgx 19 Avei _K Zv`i wdiwZ dvBU i ne|

Gw`K dvBU msKUi welqwU ^xKvi Ki XvKvi wegvb KgKZviv RvwbqQb, G msKUi KviY evsjv`ki Gme cevmx Pig mgmvq coe| cevmx KjvY mwPe Rvdi Avng` Lvb Rvbvb, welqwU mevP weePbvq iqQ| ciiv gYvjq welqwU LwZq `LQ|

wZwb ejb,hnZz kl mgq Gm welqwU wbq mgmv `L `e, ZvB Avwg emvgwiK wegvb KZcK wPwV wjLZ mLvbKvi evsjv`wk iv`~ZK Abyiva RvwbqwQ|

wZwb Aviv ejb, GB gyn~Z evsjv`k _K welqwU wbq fvj Kvbv cwiKbv bqvI `yin evcvi| ZvQvov Avgiv GLbv Rvwb bv wVK KZRb cevmx GLb chZ `k divi Rb AvDU cvm wbqQ| XvKv wUweDb

vbxq mgq :  2009 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag