AmaderShomoy.comhome


iqj ej UvBMvi wbw nIqvi SyuwK!


Gg G Avnv` kvnxb : evsjv`k I fviZ h_fve evMinvUi ivgcvj 1320 gMvIqvU KqjvwfwK we`yrK` vcb Kivi D`vM wbqQ| iqj ej UvBMvi my`iebi mePq fqvj my`i cvYx| evsjv`kK huviv Rvbb, mevB weki eng gvbMvf eb my`iebi GB wbivcvcnixK Pbb| h my`iebK GZ w`b iqj ej UvBMvi cvnviv w`q AvmQ, mB gvbylLKv`i GLb wbw nIqvi SyuwK Zwi nZ hvQ|

my`iebi fwelr wbq mskq cwiekev`xiv| mskqi KviY, my`ieb _K 14 wKjvwgUvi `~i ivgcvj GjvKvq 1 nvRvi 320 gMvIqvUi KqjvwfwK Zvcwe`yrK` Zwi nZ hvQ| fviZi m evsjv`k miKvi h_ D`vM G we`yrK` Zwii D`vM wbqQ|

cZ A‡ji gvbyli KvQ we`yr myweav cuQ w`Z Ges `Z eabkxj we`yZi Pvwn`v gUvbvi j wbq evsjv`k miKvi G D`vM wbqQ| Avi ZvZ mnhvwMZv KiQ fviZ| G we`yrK` vcb Kiv nj mvkqx we`yr Drcv`b Kiv me ne ej gb KiQ miKvi| wK GB we`yrK` wbgvYi Zwi nqQ GKwU weivaxc| G ci `vwe, my`iebi GZ KvQ KqjvwfwK we`yrK` vcb Kiv nj Zv cwieki Ici weic cfve dje| GZ my`iebi msjM cvwbi Wjwdb _K i Ki iqj ej UvBMvimn eb cvYxi Ici weic cfve coe|

wekliv ejb, ebvSyuwKZ _vKv evsjv`kK my`ieb me mgq iv KiQ| my`iebi wZ nj Rjevqy fqsKi SyuwKi ga co hve evsjv`k| G cm my`ieb iv KwgwUi m`m Kjvj gvdv RvwbqQb, KviI c G aibi cK gZ w`Z ivwR nIqvi K_v bq|

ivgcvji we`yrK`i mgZvi m 1979 mvj hyivi Uvm wbwgZ GKwU KqjvwfwK Zvcwe`yrK`i D`vniY Ub AvbQb mgvjvPKiv| Zuv`i hyw nQ, Uvmi KqjvwfwK we`yrK` vcbi mgq KZc cwieki wZ ne bv ejwQj| wK 2010 mvj Gm MelKiv Rvbvb, IB we`yrK` _K cwZ eQi wbMZ 30 nvRvi Ub mvjdvi WvB-AvBW Kwl gvivZK cfve djQ| Gi cwicwZ IB we`yrK`wU e Ki `Iqvi `vwe DVQ| Uvmi IB we`yrK`i m Zyjbv Kij ivgcvji c֯vweZ Kqjv we`yrK` _K cwZ eQi 52 nvRvi Ub mvjdvi WvB-AvBW wbMZ ne|

Gi AvM PjwZ eQii Rvbyqvwi gvm ivgcvj KqjvwfwK Zvcwe`yrK` wbgvYi Rb Qvoc w`qQ evsjv`ki cwiek Awa`i| G Zvcwe`yrK` wbgvY Kiv nj cwiekMZ Kvbv wZ ne bv ej Qvoc `Iqv njI mgvjvPKiv ejQb, cwiek Awa`߇ii wmv ^QZvi Afve iqQ Ges G cKwU wbq gvbyli gb bvbv m`n iqQ| ck DVQ, G cK jvf ne Kvi? evsjv`k KqjvwfwK Zvcwe`yrK` vcb fviZi AwZgvvi AvMn wbqI gvbyli gb m`n Zwi nQ|

fviZi RivU I gacև`k `ywU KqjvwfwK Zvcwe`yr K` vcb hLvb AvBwb evav I cwZivai gyL AvUK MQ, mLvb evsjv`k my`iebi KvQ G cK wbq fviZi KvR KiZ hvIqvi welqwU m`n Zwi KiQ| G cm  XvKv wekwe`vjqi A_bxwZwe` gvkvwn`v myjZvbv FZy ejb, GUv Pv| wbRi `k e Ki w`q Ab `ki AvBb fvOQ Zviv|

ivgcvji cK cwiPvjK AvwRRyi ingvb Aek AvBb fvOvi welqwU bvKP KiQb| AvwRRyi ingvb RvwbqQb, Zj I Mvmwbfi we`yr cK ZwiZ AbK LiP| ZvB fwelZi we`yr wbivcv wbwZ KiZ KqjvwfwK we`yr cK MnY Qvov weK bB| GLvb fviZ Zv`i wbqgbxwZ Abyhvqx Pje Avi Avgiv Avgv`i| GK`j wekl G cKwU cheY Ki mywPwZ gZvgZ w`qQb| Zvi wfwˇZB G cK Pvjy nQ| MelYvq Kx cvIqv MQ Ges fviZi m PywZ Kx kZ iqQ, Zv h KD BQv KijB `L wbZ cvib| G Avgiv evsjv`ki bxwZgvjv Abyhvqx `~lY VKvbvi me eev be|

cwiek wechq ivai me aibi wbqZv _vKjI mskq _KB hvQ| MelKiv ejQb, MZ GK `kK gvbylm bvbv KviY 50 nvRvi ni my`ieb b nq MQ| G QvovI wkcBqvW wbgvYmn bvbv KviY my`ieb I `wYv‡ji RbMYK bvbv mgmvq coZ nqQ|

my`ieb ivq mPZbZv evovZ jsgvP i KiQ my`ieb iv KwgwU| jsgvP mg_bKvix Ave`yjvn Avey w`qvb bvgi GKRb RvwbqQb, evsjv`ki gZv Dbqbkxj `k cwieki gZv iZc~Y welq msiY welq mPZbZvi Afve iqQ| mviv `ki ga my`iebUvB evwK iq MQ hUv mwZKvii eb ej gb nq| GUvI hw` Kvbv iKg asm nq hvq, Ze Avgv`i cieZx cRb Avi cwieki iZ eySe bv| KviY, Avgiv hv Kej k KiZ cvwi, Abyfe KiZ cvwi Ges hv fvjvevwm ZviB iZ w`B|

vbxq mgq : 2050 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag