AmaderShomoy.comhome


iveevi 4 Rjvq mKvj-mܨv niZvj:Mvi 8


gwneyj Aviwdb(ivRkvnx): ivRkvnx bMixi gvjvcvov GjvKvq Awfhvb Pvwjq ive ivRkvnx wekwe`vjqi mUvix mvBdzwb BqvnBqvmn wkweii 8 bZv KgxK MdZvi Ki| Gmgq Zv`i KvQ _K wecyj msLK A I weviK Dvi Kiv nq| Gw`K kwbevii ga AvUKKZ`i gyw `qv bv nj iveevi ivRkvnx, bvUvi, cvebv I PvucvBbeveMi PviRjvq mKvj-mܨv mevZK niZvj cvjbi Kgm~wP NvlYv Ki wkwei|

ive Rvbvq, Mvcb msev`i wfwˇZ MZKvj enwZevi fvi 4Uvi w`K ivRkvnx gnvbMixi mvne evRvi gvjvcvov GjvKvq Awfhvb Pvjvq| Gmgq ivwe mUvix mvBdzwb BqvnBqvmn wkweii 8 bZv KgxK MdZvi Ki| AvUKZiv njb, ivwe mUvix mvBdywb Bqvwnqv (28), Avwidyj Bmjvg (19), Avyj Kv`i evx (19), wgbnvRyj Bmjvg (25), Avey Qvqg (23), Kwei nvmb myygb (25), Avwidyi ingvb (25), gwZDi ingvb (20)| ive NUbvj _K GKwU 9 wg.wg. wcZj, 1wU gvMvwRb, 08 ivD wj, 13wU KKUj, 2wU `kxq avivjv A (nvmyqv), 2wU Kvgiv, 1wU  gvUimvBKjmn wKQy wRnv`x eB Dvi Ki|

ive Aviv Rvbvq, mvBdywb Bqvwnqv mwZKvj ivRkvnx gnvbMixZ NU hvIqv wewfb bvkKZvgyjK KgKv, AvBb kLjv ivKvix evwnbxi Dci nvgjv I QvjxM bZvKgx`i Dci nvgjvi cwiKbvKvix Ges Gme KgKv m cZ I civfve RwoZ wQj| Zvi wei ivRkvnx gnvbMixi wewfb _vbvq AmsL gvgjvI iqQ| wKQy w`b AvM _K ivRkvnx BDwbfvwmwU I Avkcvk GjvKvjvZ h me AivRKZv mw nqwQj ev cwiKbv Kiv nqwQj Gme NUbvZI Zvi mZv wQj|

Gw`K MZKvj GK cm wew߇Z wkwei ivwe kvLvi mUvixmn bZv-Kgx`i AvUK I A Dvii bvUK mvRvbvi Zxe wb`v I cwZev` Rvbvb ivwe wkweii mfvcwZ Avkivdyj Avjg Bgb I mvsMVwbK mv`K kvqe kvnwiqvi| GKB mv_ Zviv `vex Kib, c_g NygZ Aevq wkwei bZv-Kgx`i AvUK Ki| ci Zv`i A I weviKmn AvUK `Lvbv nq| hv Pig nZvkvRbK| GKBmv_ AvMvgxKvj kwbevii ga AvUKKZ`i gyw `qv bv nj iveevi ivRkvnx, bvUvi, cvebv I PvucvBbeveMi PviRjvq mKvj-mܨv mevZK niZvj cvjbi Kgm~wP NvlYv Ki|

vbxq mgq : 2052 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag