AmaderShomoy.comhome


AvIqvgx jxM `k I gvbyli KjvY KvR Ki :ivvK


Avj-Avwgb kvIb  (kixqZcyi): kixqZcyi-3 (MvmvBinvU-WvgyWv-f`iM) Avmbi webv cwZ؛xZvq wbevwPZ msm` m`m bvwng ivvK ejQb, AvIqvgx jxM `k I gvbyli KjvY KvR Ki| AvIqvgx jxM miKvi gZvq _vKjB Kej `ki gvbyl fvj _vKb| `ki Dbqb AvIqvgx jxM miKvii weK bB| ZvB eezi mvbvi evsjv evevqb KiZ evievi AvIqvgxjxMKB gZvq AvbZ ne ej wZwb gZe KiQb|

enwZevi kixqZcyii MvmvBinvU DcRjvi bjgywo BDwbqbi wewfb vb c_mfv I wewfb Abyvb cavb AwZw_i ee Gme K_v ejb| Gmgq bvwng ivvK Ggwc bjgywo BDwbqbi Lwjjyi ingvb Bmjvwgqv dvwRj gv`vmv, jNvU I cb, kvgmyi ingvbi BUiLvjv msjM b`x I ivv cwi`kb Ges wgqvi evRvi I Lybi Pi GjvKvq cv_wgK we`vjq feb Dvab Kib| GQvovI wZwb wewfb vb c_mfvq ee ivLb|

            

Gmgq Zvi mv_ wQjb, MvmvBinvU DcRjv AvIqvgx jxMi mfvcwZ dRjyi ingvb, mvaviY mv`K mq` bvwmi Dwb, mn-mfvcwZ kvnRvnvb wmK`vi, hyM mvaviY mv`K bqvgyj nK wcKz wgqv, bjgywo BDwc Pqvigvb Gm.Gg gvndzRyi ingvb, DcRjv AvIqvgx jxMi hyM mvaviY mv`K kvwKj Payix, mvsMVwbK mv`K Avt AvDqvj, Gm.Gg wgRvbyi ingvb, `i mv`K gvvi Aveyj Kvjvg, bjgywo BDwbqb AvIqvgx jxMi mfvcwZ I mveK Pqvigvb Avyi ingvb gyx, mvsMVwbK mv`K mvLvIqvr nvmb wgb DwKj, DcRjv hyejxMi mvaviY mv`K gvvi byivgvb gav, ^QvmeK jxMi mvaviY mv`K gvCb Dwb c`v Ges Lwjjyi ingvb Bmjvwgqv dvwRj gv`vmvi gvt Avyj evZb, jNvU I cbi Avbvqvi nvmb, kvgmyi ingvbi BUiLvjvi Avt gwZb, mgvR meK nvweeyi ingvb g^vi, Kvb g^vi, mvBdzj Bmjvg mn AvIqvgxjxM I mnhvMx msMVbi wewfb bZe`|  

vbxq mgq : 2112 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag