AmaderShomoy.comhome


gx feB ejQb K_vwU


dviK Avjg : evsjv`k RvZxq moK cwienb dWvikbi mfvcwZ kvn gv. Avey Rvdi ejQb, miKvwi gx (kvRvnvb Lvb) wnme kwgK`i eZb 8 nvRvi UvKv Kivi K_v ejQb| AekB wZwb (b-gx) GB K_vwU feB ejQb| gZvq _vKv Aevq gvUB GB NvlYvwU `qv Zvi DwPZ nqwb| GLb kwgK`i eZb AekB 8 nvRvi UvKv w`Z ne| miKvwi gx wnme hnZz wZwb (b-gx) GB NvlYvwU w`qQb| enwZevi emiKvwi wUwf Pvbj GKzki GK cwZe`b Gme K_v ejb wZwb| 

Abw`K MvgUm kwgK UW BDwbqb K`i Dc`v gyij Avnmvb Lvb ejQb, `gb-wbcxoY I kwgK QvUvB Ki GZv w`b MvgUm wk Pj AvmQ| GLb MvgUm wk wbqY Kie miKvi I gvwjKci cwil`| miKvi cwienb evKkvj Zwi KiQ| mLvb gvwjK I kwgKi ga RvU AvQ| GB RvUi evwni Kviv hvIqvi Aev bB| 

mvcwZK mgq bcwienb gx kvRvnvb Lvb cvkvK kwgK`i b~bZg gRywi 8 nvRvi UvKv `qvi `vwe Rvbvbvi ci _KB AwiZv Zwi nq cvkvK LvZ| GB NvlYv `qvi ci b-gx wewfb mqg gvwjK-kwgK bZvmn ckvmbi DaZb KgKZv`i m GKvwaKevi eVK KiI GB cwiwwZ mvgvj w`Z cviQ bv| 

wbivc` moK PvB-Gi mfvcwZ Bwjqvm Kvb ejb,  b-gxi AcZrciZvi KviY moKi KvR gwKi gyL coZ cvi| wZwb (b-gx) ^v_ Av`vq PvBeb GwUB ^vfvweK| `kevwmi nvwb NU Ggb KvRi ^v_ Kgb nZ cvi GwU fe `Lvi `vwqZ cwienb bZv`i| 

bcwienb gx kvnvRvb Lvb ejQb, moKi `yNUbv wbq mvaviY gvbyli Kvbv AvZi KviY bB| 

vbxq mgq : 2116 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag