AmaderShomoy.comhome


kL gywRe fyj Ki 30 jvL ejwQjb: W. Rvdijvn


wbR^ cwZe`K: gywhy wbnZ nIqv gvbyli msLv 3 jvL ejZ wMq eey kL gywReyi ingvb fyj Ki 30 jvL ejwQjb ej gZe KiQb MY^v nvmcvZvji cwiPvjK W. Rvdijvn Payix| wK Zvi m fyj KD awiq `q bvB|AvMvgx 22 Avei eZgvb miKvi ivgcvj we`yr K`  Dvabi h D`vM MnY KiQ ZviI KVvi mgvjvPbv Kib wZwb|

enwZevi weKj RvZxq cmKvei wfAvBwc jvD evsjv`k gywhvv MYcwil` AvqvwRZ Ԇ`kcwgK AKyZvfq mvsevw`K gig AvZvDm mvgv`i ^c I AvRKi evsjv`k kxlK GK AvjvPbv mfvq wZwb G K_v ejb|

Rvdijvn ejb, mvo mvZ KvwU gvbyli ga 30 jvL jvKK nZv Kiv mnR K_v bq| kL gywRe 3jvL ejZ wMq fyj Ki 3 wgwjqb A_vr 30 jvL gvbyl gywhy wbnZ nIqvi K_v ej djb|

mfvq mfvcwZZ Kib msMVbi mfvcwZ I AvZvDm mvgv`i eo fvBqi Qj BmwZqvK AvwRR DjdvZ| mfvq Ab`i ga Aviv ee ivLb weGbwci fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi, Pqvicvimbi Dc`v cwil`i m`m mvsevw`K kwdK ingvb, kIKZ gvngy`, dWvij mvsevw`K BDwbqbi hyMgnvmwPe Gg Avyjvn, XvKv mvsevw`K BDwbqbi mfvcwZ Kwe Avyj nvB wkK`vi, weGbwci A_bwZK mv`K Avym mvjvg cgyL|

vbxq mgq : 2128 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag