AmaderShomoy.comhome


C`i ci KVvi Av`vjbi gwKcvkvK kwgK`i


RvKvwiqv Payix ( Ux): Ux wk‡ji cyiv GjvKvq evcK cywjk I wewRwe gvZvqbi ci _K MvgUm KviLvbvjvZ h DRbvKi cwiwwZ wQj Zv GKeviB Kg MQ|

KviLvbvjvZ enwZevi kv Aevb weivR Ki| Ze KviLvbv gvwjK`i gvS AvZ weivR KiwQj| mKvji w`K cvkvK kwgK`i GKwU wevf wgwQj PivMAvjx gvKU nq Ux evRvi wMq kl nq| Gmgq Kvb AcxwZKi NUbv NUwb|

MvgUm kwgK`i mv_ Avjvc Ki Rvbv MQ, eZb-evbvm evovbvi `vweZ Pjv Av`vjb Zviv C`i ci _K Rvovjvfve gvV bvgeb| Zv`i `vwe `vIqv bv gvbv ch Av`vjb _vge bv ejI gwK `b| AvcvZZ AvMvgx gvmi eZb-fvZv cvIqvi Rb Zviv C`i AvM ch Acv Kieb| C`i QzwUi ci _K eni Av`vjb hve ej MvgUm kwgKiv G cwZwbwaK Rvbvb|

Gw`K ^ivgxi KVvi nvZ MvgUm kwgK`i `gb wb`ki Zxe cwZev` RvwbqQ wewfb MvgUm bZe`|

vbxq mgq : 2142 Nv, 26 mޤ^i 2013 
pag