AmaderShomoy.comhome


cavbgxK wegvbe`i mseabv `e Av.jxM


Gg G Avnv` kvnxb : RvwZmsN mvD_ mvD_ cyivi cvIqvq cavbgx kL nvwmbvK mseabv `e AvIqvgx jxM| AvMvgx 30 mޤ^i kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i G mseabv `qv ne|

enwZevi ivZ AvIqvgx jxM mfvbxi avbgwi ivRbwZK Kvhvjq AwbavwiZ GK mfvq G wmv bqv nq|

`ji fvicv mfvcwZ mq`v mvR`v Payixi mfvcwZZ eVK Aviv DcwZ wQjb AvWfvKU mvnviv LvZyb, Aveyj nvmbvZ Avyjvn, AvLZvivgvb, Kbj (Ae.) dviK Lvb, W. Avyi ivvK, dwi`ybvnvi jvBjx, Wv. ew`Dvgvb f~Bqv Wvejy, Av d g evnvDwb bvwQg, weGg gvRvj nK, gYvj Kvw `vm, mywRZ ivq b`x, Gbvgyj nK kvgxg I gnvbMi AvIqvgx jxMi kvn Avjg gyiv` cgyL|

AvMvgx 30 mޤ^i cavbgx kL nvwmbv RvwZmsN _K `k divi ci kvnRvjvj AvRvwZK wegvbe`i ZvK msewaZ Kivi wmv bqv nq|

GQvov 28 mޤ^i RvwZi RbKi Kbvi 67Zg Rbw`b Dcj cavbgxK dvb Rbw`bi fQv, XvKv gnvbMi AvIqvgx jxMi D`vM AvjvPbv mfv, Mixe`i gvS Kvco weZiY, gmwR`, gw`i I wewfb agxq Dcmbvjq `vqv Abyvbi AvqvRb Kivi wmv bqv| 

vbxq mgq : 2325 NUv, 26 mޤ^i 2013 
pag