AmaderShomoy.comhome


Pxbi evRvi evsjv`ki bZyb myhvM (AwWI)


W wicvU : Pxb mwZ Zvi evRvi 95% evsjv`wk cY gy myweav `qvi NvlYv KiQ| RvwZmsN mvaviY cwil`i mfvq hvM w`Z hyiv AevbiZ evsjv`ki cavbgxi m Pxbi ciivgx Iqvs B'i GK eVKi mgq Pxbv gx G K_v Rvbvb| eZgvb weki AbZg enr A_bwZK kw Pxbi m wcvwK evwYR evsjv`k GLbv AbK wcwQq Ges evwYR NvUwZi cwigvYI AbK|

eZgvb Pxb ivwb nIqv evsjv`kx cbi ga Zwi cvlvK, cvU I cvURvZ cY, Pvgov, gvQ I KuvKov, cvwK eR, dyj, mw I dj, gmjv Ges ZvgvK BZvw`| Gi ga evsjv`k Drcvw`Z cwqvRvZ Pvgovi 60%-GiI ewk ivwb nq Pxb| GQvov AcwqvRvZ PvgoviI GKwU eo Ask ivwb nq Pxb|

 

Avi m gy myweav cj PvgovRvZ Abvb cb hgb RyZv, evM Ges AvbylvwK cY ivwb ew cve ej gb Kib vbxq eemvqxiv| Abw`K, eZgvb evsjv`kx Zwi cvlvK Drcv`Kiv mviv cw_exZ cvq mvo 21 wewjqb Wjvii cY ivwb Ki _vKb| Avi Gi ga gv 500 wgwjqb Wjvii cvlvK ivwb nq Pxb| wek Zix cvlvKi mePq eo ivwbKviK `k Pxb, Avi `kwU cwZeQi 338 wewjqb Wjvii Zwi cvlvK Avg`vwb Ki _vK|

 

evsjv`ki Zwi cvlvK wki gvwjK`i msMVb wewRGgBGi mn-mfvcwZ knx`yjvn AvwRg ejQb, Pxbi gvU Pvwn`vi GKwU Ask hw` evsjv`k c~iY KiZ cvi, mwU evsjv`ki ivwb AvqK eb evwoq `e| A_bxwZwe`iv gb Kib, Pxbi evRvi 95% evsjv`kx cb gy myweav cvIqvi NvlYvwUK KvR jvMvbvi Rb GLywb miKvii D`vM bqv DwPZ| Avi m myhvM KvR jvMvZ cvij `yB `ki ga evwbR NvUwZi cwigvbI AbKUvB Kg hve ej Zviv gb KiQb| Pxbi evRvi ^vbZ `k wnme evsjv`ki cvq 4,800 wU cb gy myweav cq _vK| Avi mB m `kwUZ evsjv`kx cbi ivwbi cwigvbI cwZeQi eo PjQ|

 

ivwb Dbqb eyivi wnme Abyhvqx, 2007-08 A_eQi evsjv`k Pxb cvq 107 wgwjqb Wjvii cY ivwb KiwQj, hv 2012-13 A_eQi eo `uvwoqQ cvq 459 wgwjqb Wjvi| 

vbxq mgq : 0050 Nv,  28 mޤ^i 2013 
pag