AmaderShomoy.comhome


Nyl Kjvwi : mnmvB kl nQ bv gvjv bRiji `ybxwZi Abymvb (wfwWI)


W wicvU : XvKv gnvbMi Mvq`v cywjki (wWwe) Dc-Kwgkbvi (wWwm) (IGmwW) gvjv bRij Bmjvgi wei `ybxwZ `gb Kwgkbi (`y`K) Abymvb mnmvB kl nQ bv| Zvi wei KvwU UvKv Nyl Kjvwii AwfhvM Aviv Abymvb Kie `y`Ki Abymvb KwgwU|

 

GiciB Gwelq cwZe`b `qv ne| Ze gvjv bRiji wei Pjgvb Abymvb AbK MvcbxqZv iv Kiv nQ ej  `y`K m~ Rvbv MQ|

 

`y`Ki Dc-cwiPvjK I cavb AbymvbKvix KgKZv bvwmg Avbvqvi XvKvUvBgm UvqwUdvi WUKgK ejb, KvwU UvKvi Nyl Kjvwii NUbvq gvjv bRij Bmjvg I AwfhvMKvix`i wRvmvev` Kiv nqQ| Ze AwfhvMwUi welq GLbv Abymvb PjQ|

 

MZ 16 mޤ^i ivRavbxi mbevwMPvq `y`Ki cavb Kvhvjq gvjv bRijK wZb Nv wRvmvev` Ki Abymvb KgKZviv| Gi AvM bRiji wei AwfhvM `vwLjKvix bovBji mvsm` Kweij nK Ges eemvqx mq` Avwe`yj BmjvgKI Abymvb `j wRvmvev` Ki|

 

MZ 9 Ryb `y`K Kwgkbi wbqwgZ eVK wWwm bRiji wei Avbv AwfhvM Abymvbi wmv bIqv nq| wmv bIqvi ci evsKi KvR mvwKU (wmwm) Kvgivq aviY Kiv Nyl jb`bi wP msMn Ki Abymvb wUg|  Nyl Kjvwii G NUbv Abymvb `y`Ki cwiPvjK DBs Kvgvvi gv. Zvwn`yj Bmjvg mg^qK Ges DccwiPvjK gv. bvwmg Avbvqvi AbymvbKvix KgKZv wnme KvR KiQb|

 

bRiji wei `y`Ki KvQ AwfhvM iqQ, MZ 6 Gwcj XvKv gnvbMi wWwei wWwm gvjv bRij Bmjvg eemvqx Avwe`yjK ai Gb wbhvZb Kib| 7 Gwcj GK KvwU UvKvi wewbgq ZvK Qo `b wWwm bRij|

 

wWwei Dc-cwi`kK (GmAvB) Aveyj nvmbvZ `ywU emiKvwi evsKi kvwbMi kvLv _K Nyli IB UvKv Dvjb Kib| AwfhvM IVvi ci wWwm bRijK Zvi c` _K mwiq wekl fvicv KgKZv (IGmwW) wnme wWGgwc nWKvqvUvi mshy Kiv nq| cvkvcvwk wWwei cwi`kK AvRnvi Dwb I GmAvB nvmbvZK mvgwqK eiLv  Kiv nq| XvKv UvBgm24 

vbxq mgq : 0100 Nv,  28 mޤ^i 2013 
pag