mޤ^i 26, 2013, enwZevi : Avwkb 11, 1420

Rvei Avn&evqK gwbi, m`m mwPe bIqvR


W wicvU : Rvbvwjm Avmvwmqkb Ae evsjv`k (Rve) bvgi GKwU msMVbi NvlYv `qv nqQ| RvZxq cm Kvei mveK mfvcwZ L`iKvi gwbij Avjg Avn&evqK I XvKv mvsevw`K BDwbqbi mveK mfvcwZ Gjvnx bIqvR LvbK m`m mwPe Ki 101 m`mi K`xq KwgwUI NvlYv Kiv nqQ| wkMwMiB P~ovZ ZvwjKv cKvk Kiv ne| GKBm cexY mvsevw`K`i wbq Rvei Dc`v KwgwUi bvg NvlYv Kiv nqQ|

Dc` KwgwUZ iqQb: mv`K Lvb, AvgvbDjvn, AvwZKyj Avjg, mq` Kvgvj Dwb, Avgvbyjvn Kexi, Kvgvj Dwb meyR (mfvcwZ, RvZxq cm Kve), W. iRvqvb wmwKx, Gikv` gRyg`vi, mq` gvngy`, Avey Rvdi cvbv, gynv` Kvgivgvb (vUm), gvmy`yj nK, kvgmyj Avjg Payix (BKevj Payix), GgG AvwRR, gyx Ave`yj gvbvb, iwdK f~uBqv, gvngy` kwdK I Ave`yj AvDqvj VvKyi|

bZyb msMVb mK Gjvnx bIqvR Lvb ejb, weGbwci wewfb ckvRxex msMVb iqQ| Wvvi`i iqQ Wve, AvBbRxex, Bwwbqvi`i wbqI `jwUi ckvRxex msMVb iqQ| wK mvsevw`K`i wbq `jwUi Kvbv Avjv`v msMVb bB| dj XvKv Ges XvKvi evBii RvZxqZvev`x mvsevw`K`i Kvbv AwffveK bB, Zviv wewQbfve _vKZ eva nQb| dj wgwWqv RMZ weGbwc Nivbvi mvsevw`Kiv AbKUv KvYVvmv|

wZwb Avc Ki ejb, G KviY `Lv hvq, weGbwc Nivbvi Kvbv wgwWqv evRvi Gj Ab Nivbvi mvsevw`KivB cvavb cvb| evZ _vKb RvZxqZvev`x mvsevw`Kiv| G _KB DiY G msMVb KvR Kie|

Gjvnx bIqvR Lvb Rvbvb, cևZK wefvM I Rjvq Rvei kvLv P~ovZi c_| ivRavbxi KwgwU P~ovZ Ges `yqKw`bi gaB NvlYv Kiv ne|

msMVbi Avqx wVKvbv: 15 wbD eBwj ivW, XvKv 1000| gBj: [email protected]| cm wew|This page has been printed from the web site www.amadershomoy.com.
URL: http://www.amadershomoybd.com/content/2013/09/26/middle0346.htm

 

AmaderShomoy.Com